ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık kalp cerrahisinde bone wax kullanımı: Güvenli mi?
Mustafa Bahadır İnan, Deniz Bozdoğan, Mustafa Şırlak, Levent Yazıcıoğlu, Burak Açıkgöz, Rüçhan Akar, Sadık Eryılmaz, Ümit Özyurda
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.100
Amaç: Bu çalışmada bone wax kullanımımın mortalite ve morbiditeye etkisi araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2008 - Mayıs 2009 tarihleri arasında kliniğimizde medyan sternotomi ve kardiyopulmoner baypas (KPB) altında kalp ameliyatı yapılan 191 hasta (118 erkek, 73 kadın; ort. yaş 50.1±2.9 yıl; dağılım 22-81 yıl) bu retrospektif çalışmaya dahil edildi. Hastalar bone wax kullanılanlar ve kullanılmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar kan ürünü gereksinimleri, resternotomi insidansı, sternum stabilizasyonu, yüzeyel yara enfeksiyonu, mediastinit ve erken mortalite açısından kıyaslandı.

Bulgular: Her iki gruptaki hastaların demografik ve ameliyat özellikleri benzerdi. Koroner arter baypas greftleme (KABG) her iki grupta da en sık yapılan ameliyat olup, bunu mitral ve aort kapak cerrahisi ve Bental prosedürü takip etmekteydi. Cerrahi mortalite insidansı her iki grupta da birer hastaydı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan hastaların 12. ve 24. saatteki ortalama kanama miktarları, sırasıyla 1. grupta 484.9±112.0 mL ve 523.3±174.4 mL iken, 2. grupta 504.7±134.4 mL ve 577.6±181.1 mL idi. Bone wax grubunda hem 12. hem de 24. saatte ameliyat sonrası kanama miktarları daha az ise de, gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (12. saat için p=0.457, 24. saat için p=0.388). Toplam beş hasta reeksplore edildi; bunlardan ikisi 1. grupta, üçü de 2. gruptaydı. Kullanılan kan ürünleri açısından gruplar arasında istatistiksel fark yoktu. Toplam altı hastada sternotomi cilt kesisinde enfeksiyon gelişti, dört hastada antibiyotik tedavisi sonrası enfeksiyon tamamen iyileşti. Her iki gruptaki birer hastada enfeksiyonun dirençli olması ve sternum instabilitesinin gelişmesi nedeniyle, sternum revizyonu ve pektoral kas flepleme işlemi yapıldı.

Sonuç: Bone wax kullanımı ile ameliyat sonrası kanama ve ameliyat sonrası kan ürünü gereksinimi açısından anlamlı bir azalma görülmemiştir. Bununla birlikte, bone wax cerrahi enfeksiyon insidansını da artırmamaktadır.

Keywords : Kanama; kardiyak cerrahi; koroner arter baypas greftleme
Viewed : 13260
Downloaded : 2723