ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin altıncı ve yedinci TNM evreleme sistemlerine göre karşılaştırılması
Yeliz Düzgün1, Attila Saygı2, Ender Levent2, Huri Özkan Yılmaz1, Hülya Köksal1, Akın Cem Soylu2, Cemal Asım Kutlu3
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10. Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.102
Amaç: Bu çalışmada altıncı ve yedinci tümör nod metastaz (TNM) evreleme sistemi kullanılarak, küçük hücreli dışı akciğer kanserinin (KHDAK), klinik TNM ve patolojik TNM evrelemelerin uyumu ile altıncı ve yedinci TNM evrelemelerinin uyumu karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2007 ila Ekim 2009 tarihleri arasında kliniğimizde tedavi edilen KHDAK tanılı 60 hastanın (57 erkek, 3 kadın; ort. yaş 57±10 yıl; dağılım 34-81 yıl) kaydı retrospektif olarak incelendi. Tümör evrelemesi hem klinik (torakotomi öncesi) hem de patolojik (torakotomi sonrası) olarak, altıncı ve yedinci TNM evrelemelerine göre ayrı ayrı yapıldı.

Bulgular: Altıncı TNM evrelemesinde klinik ve patolojik T evresi uyumu %73.3 iken, klinik TNM ve patolojik TNM evresi uyumu %48.3 idi. Olguların %20’sinde klinik evre patolojik evreden düşük, %31.7’sinde patolojik evreden yüksek saptandı. Yedinci TNM evrelemesinde klinik ve patolojik T evresi uyumu %61.7, klinik TNM evresi ve patolojik TNM evresi uyumu ise %41.7 olarak elde edildi. Bu evreleme ile olguların %28.3’ünde klinik evre patolojik evreden düşük, %30’unda patolojik evreden yüksek saptandı. Hastaların yedinci evrelemedeki klinik ve patolojik TNM evre sonuçları sırası ile %81.7’sinde ve %70’inde önceki evre ile aynı iken, %6.7’sinde ve %5.0’inde önceki evreden düşük idi. Hastaların %11.7’sinde ve %25.0’inde ise sırasıyla yüksek olarak değerlendirildi.

Sonuç: Çalışmamızda klinik TNM ve patolojik TNM evre uyum oranı yedinci evrelemede sisteminde altıncı evreleme sistemine göre daha düşük idi. Bu sonuç, girişimsel evrelemenin ve sistematik lenf nodu diseksiyonunun önemini göstermektedir. Erken evre olgularımıza dayanarak, yedinci TNM’ye göre evresi yükselen olgularda tedavi yaklaşımında değişiklik olmayacağı kanısındayız.

Keywords : Sınıflandırma; klinik evreleme; akciğer kanseri evrelemesi; patolojik evreleme
Viewed : 11118
Downloaded : 2397