ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yüksek kardiyopulmoner risk indeksine sahip hastalarda lokal anestezi ile uygulanan torakoskopi
Gökhan Yuncu1, Cansel Atınkaya1, Figen Türk1, Göksel Kıter2, Tolga Semerkant1
1Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
2Departments of Chest Disease, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.104
Amaç: Bu çalışmada, yüksek kardiyopulmoner risk indeksine sahip olan hastaların tanı ve tedavisinde lokal anestezi ve sedasyon ile uygulanan torakoskopinin etkinliği araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2007 ve Ocak 2010 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda yüksek kardiyopulmoner riske sahip olan ve lokal anestezi ve sedasyon ile torakoskopi uygulanan 32 hasta (22 erkek, 10 kadın; ort. yaş 63.6 yıl; dağılım 36-89 yıl) çalışmaya dahil edildi. Risk değerlendirmesi kardiyopulmoner risk indeksi ile yapıldı. Tüm işlemler ameliyathanede gerçekleştirildi.

Bulgular: Hastaların kardiyopulmoner risk indeks puanı 7-37 (ortalama 13.6) arasında değişiyor idi. Hiçbir hastaya genel anestezi, endotrakeal entübasyon veya epidural ya da interkostal blokaj uygulanmadı. Hastaların 15’ine talk kullanılarak yapılan plöredez ile birlikte ya da tek başına plevral biyopsi/efüzyon drenajı, altısına ampiyem drenajı ve debridmanı, dördüne mediastinal lenf nodu biyopsisi uygulandı. Buna ilaveten üç hastaya sekonder pnömotoraks nedeni ile parsiyel plörektomi, birine mediastinal kitle nedeni ile biyopsi, birine ise hematom çıkarılması uygulandı. Ayrıca bir hastaya yabancı cisim çıkarılması ve bir diğerine multipl akciğer nodüllerinin tanısı için kama rezeksiyon endikasyonu ile torakoskopi uygulandı. Hastaların hiçbirinde torakotomi gerekmedi. Morbidite üç hastada (%9) gözlendi, fakat hiçbir hastada mortalite görülmedi.

Sonuç: Torakoskopi, lokal anestezi ve sedasyon eşliğinde, genel durumu kötü hastalarda bile güvenli ve etkilidir.

Keywords : Lokal anestezi; medikal torakoskopi; plevral efüzyon; video yardımlı torakoskopi
Viewed : 9825
Downloaded : 2127