ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Behçet Hastalığı’na Bağlı Koroner Subklavyan Steal Sendromu
Ertuğrul ÖZAL, Hakan BİNGÖL, Bilgehan SAVAŞ ÖZ, Faruk CİNGÖZ, Ufuk DEMİRKILIÇ, Ahmet Turan YILMAZ, Harun TATAR
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
Koroner subklavyan steal sendromu, internal torasik arterin (İTA) koroner bypass cerrahisinde in situ greft olarak kullanıldığı ve sol subklavyan arterde stenoz oluşması sonucu İTA’da kan akımının azalması veya ters dönmesine bağlı göğüs ağrısının oluşması olarak tarif edilmektedir. Behçet Hastalığı’nda vasküler tutulum bildirilmektedir. Behçet Hastalığı’nda arteriyel tutulumlar anevrizma ve stenoz şeklinde olmaktadır. Üst ekstremite arterlerinin stenotik tutulumu genelde semptomsuz seyretmektedir. Koroner bypass uygulanan ve İTA’nın in situ kullanıldığı vakalarda koroner perfüzyon bozulmakta, kardiyak şikayetler ön planda olmaktadır. Kliniğimizde koroner bypass uyguladığımız ve operasyon sonrası 2. yıl sonunda sol kol hareketleri ile artan göğüs ağrısı, baş dönmesi, sol kolda uyuşukluk tarif eden Behçet Hastalığı tanısı konmuş hastada sol subklavyan arter proksimalinde stenoz saptandı. Koroner subklavyan steal sendromu ve Behçet Hastalığı’nın birlikte olduğu klinik vaka, literatür ışığı altında incelendi.
Keywords : Behçet Hastalığı, koroner subklavyan steal sendromu
Viewed : 17048
Downloaded : 2648