ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Organik fosfor zehirlenmesi olan hastalarda yüksek postentübasyon trakeal stenoz riski
Ahmet Başoğlu1, Ayşen Taslak Şengül1, Mehmet Kefeli2, Tülin Durgun Yetim3, Ömer Serdar Bekdemir1, Tamer Kutlu1
1Departments of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Departments of Pathology, Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
3Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.107
Amaç: Bu çalışmada entübasyon sonrası trakea stenozu gelişen hastalar, entübasyonun birincil nedeni ve tedavisine göre tekrar değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2001 - Aralık 206 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesinde çeşitli nedenler ile endotrakeal entübasyon uygulanan 230 hasta arasından entübasyon sonrası trakeal stenoz gelişen 14 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların tümü boyun ve göğüs bilgisayarlı tomografi taraması ile değerlendirildi ve trakeal anastomoz yapıldı. Rezeke edilen stenotik trakeal halkalar, histopatolojik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların toplam 201’ine genel travma (GT), 29’una ise organik fosfor zehirlenmesi (OFZ) nedeni ile endotrakeal entübasyon uygulandı. On dört olguda trakeal stenoz gelişti, bu olguların dokuzu OFZ, beşi GT hastası idi. Organik fosfor zehirlenmesi olan hastalarda yüksek doz atropin veya pralidoksim tedavisi dışında, medikal tedavi ve bakım her iki grupta genel olarak benzer idi. Rezeke edilen stenotik trakeal halkalarda, yaygın kronik aktif inflamasyon, fibrozis ve epitel kaybı OFZ grubunda, GT grubundan daha fazla idi.

Sonuç: Entübasyonun birincil nedeni ve medikal tedavinin, entübasyon sonrası trakeal stenoz gelişimine etkisi olabilir.

Keywords : Yoğun bakım; postentübasyon; trakeal stenoz; trakeal cerrahi
Viewed : 10423
Downloaded : 2345