ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Histopatolojik inceleme gereksinimi duyulan yayma ve kültür negatif akciğer tüberkülozlu hastalarda klinik ve radyolojik özellikler
Oğuzhan Okutan, Dilaver Taş, Ersin Demirer, Faruk Çiftçi, Zafer Kartaloğlu
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.109
Amaç: Bu çalışmada yayma ve kültür negatifliği saptanan ve sonrasında histopatolojik inceleme ile tanı konulmuş akciğer tüberkülozlu hastaların klinik ve radyolojik özellikleri araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2007 - Ocak 2011 tarihleri arasında kliniğimizde tedavi edilen 354 akciğer tüberkülozu tanılı erkek hastanın (ort. yaş 28.3±9.4; dağılım 21-47 yıl) tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bu hastalardan 16’sının (%4.5) akciğer tüberkülozu tanısı histopatolojik olarak da kanıtlanmış idi.

Bulgular: En sık görülen semptomlar öksürük (%56), gece terlemesi (%25) ve göğüs ağrısı (%25) idi. On bir hastanın tüberkülin cilt testi (TCT) sonucuna ulaşıldı ve ortalama TCT ölçümü 15.1±2.7 mm (dağılım 12-20 mm) idi. Anormal laboratuvar bulgusu olarak sedimentasyon hızı yüksekliği saptandı. En sık görülen lezyonlar tüberkülom (%50), eksüdatif lezyon (%43), fibroproliferatif lezyon (%12), konsolidasyon (%12), tomurcuklu ağaç işareti (%12) idi. Bir hastada kavite (%6) ve bir başka hastada bronşiektazi (%6) saptandı. Beş hastada birden fazla lobda lezyon yerleşimi saptanır iken, 11 hastada tek lob yerleşimi mevcuttu. Sağ akciğerde 16 lezyon, sol akciğerde sekiz lezyon saptandı. Sağ üst lob tutulumu dokuz hastada (%56), sağ orta lob tutulumu bir (%6), sağ alt lob tutulumu altı (%37) ve sol üst lob tutulumu dört (%25), sol alt lob tutulumu dört hastada (%25) görüldü.

Sonuç: Çalışma bulguları, histopatolojik inceleme gereken formların başında tüberkülomun geldiğini göstermektedir. Akciğer tüberkülozu klinik ve radyolojik belirtileri diğer hastalıklarla karışabilir; bu nedenle mikrobiyolojik olarak kesin tanı konulamayan hastalarda histopatolojik incelemeler tüberküloz tanısına ulaşmamızı sağlayabilir.

Keywords : Klinik özellikler; histapatolojik inceleme; akciğer tüberkülozu; radyolojik özellikler
Viewed : 11456
Downloaded : 4211