ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ortotopik kalp naklinde bikaval ve biatriyal cerahi teknik sonuçlarının karşılaştırılması: Derleme ve meta-analiz
İbrahim Kara1, Kaan Kırali2, Cevat Yakut2
1Department of Cardiovascular Surgery, Göztepe Şafak Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Heart Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.135
Amaç: Bu çalışmada ortotopik kalp naklinde bikaval ve biatriyal tekniklerin sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Mayıs 1966 ve Mayıs 2011 tarihleri arasında, PubMed, Medline ve Google gibi elektronik arama motorları ve kalp ve damar cerrahisiyle ilgili dergiler manuel olarak incelenerek, literatür taraması yapıldı. Kapsama kriterlerine uyan toplam 36 prospektif ve retrospektif kontrollü çalışma meta-analize dahil edildi. Her iki tekniğin sonuçları, anlamlı heterojenite olup olmamasına göre, rastgele ve sabit etki yöntemi kullanılarak değerlendirildi. İstatistik değerlendirme Comprehensive Meta Analysis version 2 yazılımı kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Elde edilen sekiz meta-analiz sonucunun (triküspit ve mitral yetmezlik, kalıcı veya geçici pacemaker gereksinimi, sinüs ritmi, 1 ve 10 yıllık sağkalım, sağ atriyal basınç) anlamlı olarak bikaval grupta, biatriyal gruba göre daha iyi olduğu bulundu.

Sonuç: Çalışma bulguları, biatriyal tekniğe kıyasla, bikaval tekniğin sonuçlarının daha iyi olduğunu göstermektedir. Bikaval anastomoz tekniğinin sağladığı klinik ve hemodinamik yararlar göz önünde bulundurulduğunda, morbiditeyi olumlu yönde etkileyebileceğini düşünmekteyiz.

Keywords : Anastomoz; kalp nakli; meta-analiz; derleme ; cerrahi yöntemler
Viewed : 12494
Downloaded : 2415