ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
MEMBRANÖZ SEPTUM ANEVRİZMALARINDA ANATOMOPATOLOJİK İNCELEME VE CERRAHİ TEDAVİNİN YERİ
Mehmet KAPLAN, Murat DEMİRTAŞ, Serdar ÇİMEN, Murat AKÇAR, Sabri DAĞSALLI, Azmi ÖZLER, *Hakan SAYRAK
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İSTANBUL,
*SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
Biz, sine-anjiografik olarak anevrizmal formasyon gösteren sol-sağ şantlı 14 olguyu anjiografik, operatif ve patolojik bulgular ile karşılaştırıp analiz ettik. 2 olguda tıbbi, 12 olguda ise cerrahi tedavi kararı aldık.

Hastaların ortalama yaşı 19 ± 9, 9’u kadın, 5’i erkekti. Tüm hastalarda sine-anjiografik olarak interventriküler septumda aort kapak altında sağ ventriküle doğru protrüde olan bir kese görüntüsü saptandı. Anjiografik olarak kese, eldiven parmağı, karnıbahar, divertikül ya da kubbe yapmış şekilde görünüyordu.

Yedi vakanın preoperatif eksplorasyonunda gerçek perfore anevrizmal kese saptandı. Üç hastada perimembranöz dokular oldukça fibrotik, kalınlaşmış ya da birden fazla perforasyon vardı. İki hastada triküspid septal liflet altında, septumun posteroinferior parçasında kapak kordaları arasında gizlenen defekt saptandı.

Sine-anjiografik olarak membranöz septum patolojilerini açıka tanımlamak her zaman mümkün olmaz.

Ekokardiyografi operatif karar için ek bilgiler verir.

Rezeke edilen örneğin patolojik muayenesi, elastik liflerin tüme yakın kaybını ve mukopolisakkaritlerin aşırı birikimini gösterdi.

Membranöz septum anevrizması, supraventriküler taşikardi atakları olan genç hastalarda ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken bir patolojidir. Şant miktarı az da olsa olası komplikasyonları nedeniyle cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

Keywords : Anevrizma, membranöz septum, triküspid kapak, histoloji, elastik lifler ,
Aneurysm, membranous septum, tricuspid valve, histology, elastic fiber
Viewed : 17415
Downloaded : 3775