ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ ventrikül çıkım yolu rekonstrüksiyonunda kullanılan kapaklı kondüitlerin erken ve orta dönem sonuçları
Ali Rıza Karacı1, Numan Ali Aydemir1, Buğra Harmandar1, Ahmet Şaşmazel1, Türkay Sarıtaş2, Zeliha Tuncel3, Mehmet Salih Bilal1, İbrahim Yekeler1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.140
Amaç: Bu çalışmada sağ ventrikül çıkım yolu (SVÇY) rekonstrüksiyonu için farklı tiplerde kapaklı ksenogreftlerin kullanıldığı hastaların erken ve orta dönem sonuçları sunuldu.

Çalışma planı: Temmuz 2002 - Aralık 2010 tarihleri arasında farklı tiplerde kapaklı ksenogreft kondüit kullanılarak SVÇY rekonstrüksiyonu yapılan 56 hasta (33 erkek, 23 kadın; ort. yaş 3.7 yıl; dağılım 1 ay-19 yıl) çalışmaya dahil edildi. Kullanılan kapaklı kondüitlerin çapları ortalama 16.5 mm (dağılım 11-23 mm) idi. Farklı tipte kapaklı kondüitlerden; porsin aortik kapağın implante edildiği bovin perikardiyal kondüit (LabCor, Sulzer Carbomedics) 41 hastada, bovin kapaklı juguler ven (Contegra, Medtronic) 13 hastada, gluteraldehid ile fikse edilmiş porsin aortik kapak ve kökü (Freestyle, Medtronic) ile stentsiz porsin pulmoner kapağı ihtiva eden bovin perikardiyal tüp (Shelhigh, Union) ise birer hastada kullanıldı.

Bulgular: Sekiz hasta (%14.2) ameliyat sonrası erken dönemde, bir hasta (%1.8) geç dönemde kaybedildi. Ortalama 22.5 aylık (1 ay-6 yıl arası) takip süresinde 15 hastada (%31.9) kondüit stenozu gelişti. Kondüit stenozu gelişen hastaların 10’unda (%21.2) hafif stenoz (ortalama gradient 26.5 mmHg), ikisinde (%4.2) orta stenoz (ortalama gradient 42 mmHg), üçünde (%6.3) ciddi kondüit stenozu (ortalama gradient 66.6 mmHg) meydana geldi. Ciddi kondüit stenozu bulunan hastaların hepsine perkütan balon anjiyoplasti uygulandı. Balon anjiyoplasti sonrası iki hastada ortalama sağ ventrikül (SV)-pulmoner arter (PA) gradienti 33 ve 37 mmHg’ya düştü. Balon anjiyoplasti sonrası SV-PA gradienti 50 mmHg’ya düşen üçüncü hastaya ise, kondüit içi stent implantasyonu uygulandı (rezidüel stenoz gradienti 30 mmHg).

Sonuç: Sağ ventrikül çıkım yolu rekonstrüksiyonunda kullanılan kapaklı ksenogreftler pulmoner homogreftlere alternatif olarak görünmektedir. Bu kondüitlerin uzun dönem dayanıklılıkları yapılacak yeni çalışmalarla desteklenmelidir.

Keywords : Sağ ventrikül çıkım yolu rekonstrüksiyonu; trunkus arteriyozus; kapaklı kondüit; ksenogreft
Viewed : 13287
Downloaded : 2303