ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Asendan Aort Diseksiyonları (Klinik deneyimimiz)
Şenol YAVUZ, Adnan CELKAN, Tamer TÜRK, Hakan VURAL, Mustafa MAVİ, Ahmet ÖCAL, İ. Ayhan ÖZDEMİR
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği. Bursa
Son yıllarda cerrahi tekniklerdeki önemli gelişmelere rağmen asendan aortayı tutan Tip A diseksiyonlar ciddi bir surun olarak kalmaktadır. Eylül 1994- Kasım 1995 tarihleri arasında Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniğinde 5 hasta asendan aort diseksiyonu tanısı ile tedavi edildi. Hastalann 3’ ü erkek, 2’ si kadın olup yaş ortalaması 55 (31-69 yaş,) idi. Stanford klasifikasyonuna göre, 4 hasta akut Tip A, bir hasta ise kronik Tip A diseksiyonlu idi. Tanı olarak tele, transözafajial eko ve kardiyak kateterizasyon yapıldı. Hastaların hepsine Dacron tüp greft ile asendan aort replasmanı uygulandı. 4 hastada distal anastomozlar derin sirkülatuar arrest ile yapıldı. Miyokard korunması antegrad ve retrograd yolla sağlandı. 3 hastaya retrograd serebral perfüzyon uygulandı, l hastada AVR, 2 hastada CABG yapıldı. Ortalama total sirkülatuar arrest zamanı 20 dakika idi. Operatif mortalitemiz yoktu. Erken mortalitemiz % 20 (l hasta) idi. Ortalama takip süremiz 11 ay idi. Hiç bir hastamızda geç mortalite ve morbidite saptanmadı. Asendan aort diseksiyonlarında erken tanı ve yeterli tedavinin mortaliteyi düşüreceği, uzun süreli sürvide artış sağlayacağı inancındayız.
Viewed : 21602
Downloaded : 5096