ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Atan kalpte sol ön inen koroner arterin revaskülarizasyonunda ters J kısmi sternotominin avantajları
Tufan Şener1, Ali Şefik Köprülü2, Osman Eren Karpuzoğlu3, Levent Acar4, Hakan Gerçekoğlu1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Yeni Yüzyıl University, İstanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Yeni Yüzyıl University, İstanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Çamlıca German Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Çamlıca German Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.149
Amaç: Bu çalışmada sol ön inen (LAD) koroner arterin cerrahi revaskülarizasyonunu gerektiren olgularda atan kalpte tam uzunlukta medyan sternotomi (FLMS) insizyonu ile ters J kısmi sternotomi (IJPS) insizyonunun klinik sonuçları karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2008 - Ocak 2011 tarihleri arasında LAD koroner arterin atan kalpte cerrahi revaskülarizasyonu yapılan 119 hastanın (79 erkek, 40 kadın; ort. yaş 61.6±10.7 yıl) verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar retrospektif ve nonrandomize olarak IJPS veya FLMS gruplarına ayrıldı. Ters J kısmi sternotomi grubunda 46 hasta (23 erkek, 23 kadın) ve FLMS grubunda 73 hasta (56 erkek, 17 kadın) vardı. Her iki grubun ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve erken dönem ameliyat sonrası verileri retrospektif olarak birbirleriyle karşılaştırıldı.

Bulgular: Her iki grubun demografik özellikleri benzer idi. Her iki grupta da mortalite, erken greft yetmezliği ve miyokard infarktüsü gözlenmedi. Ters J kısmi sternotomi grubunda FLMS’ye dönme gerekliliği olmadı. Ters J kısmi sternotomi grubunda mekanik ventilasyon süresi daha kısa idi (429.45±267.3 dakikaya kıyasla 209.67±109.7 dakika, p<0.05). Yoğun bakımda kalış süresi de, IJPS grubunda daha kısa idi (22.85±14.46 saate kıyasla 20.33±1.78 saat, p>0.05). Ameliyat süreleri açısından iki grup arasında farklılık saptanmadı. Ameliyat sonrası kanama miktarları (FLMS ve IJPS grubunda sırasıyla 418±72 mL’ye kıyasla 453±87 mL, p<0.05) ve kan ve kan ürünleri kullanım miktarları (FLMS ve IJPS grubunda sırasıyla 1.63±1.21 üniteye kıyasla 2.23±1.23 ünite, p<0.05) FLMS grubunda daha fazla idi. Hastane kalış süreleri IJPS grubunda daha kısa olmakla birlikte (7.13±2.7 güne kıyasla 5.69±0.5 gün p>0.05), iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık yoktu. Tam uzunlukta medyan sternotomi grubunda sadece bir adet sternum dekolmanı gözlendi (%1.26). Ters J kısmi sternotomi grubunda sternal ayrışma gözlenmedi. Cerrahi insizyon enfeksiyonu IJPS grubunda bir hastada (%3.3), FLMS grubunda dört hastada (%5) gözlendi.

Sonuç: Ters J kısmi sternotomi insizyonu ile LAD koroner arter revaskülarizasyonu güvenli bir şekilde ve iyi estetik sonuçlar elde edilerek yapılabilir. Ters J kısmi sternotomi LAD koroner arterin revaskülarizasyonunda daha az cerrahi travma ile iyi bir alternatif yöntem olarak görünmektedir.

Keywords : Hemisternotomi; minimal invaziv kalp cerrahisi; atan kalpte koroner arter cerrahisi; kısmi sternotomi
Viewed : 10197
Downloaded : 2118