ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greftleme cerrahisi uygulanan kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanılı hastalarda respiratuvar kas gücünün araştırılması
Volkan Yarar1, Hasan Hepağuşlar1, Ayşe Pelin Girgin1, Tuğra Gençpınar2, Arif Hikmet Çımrın3, Eyüp Hazan2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.157
Amaç: Bu çalışmada; kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanısı konmuş hastalarda koroner arter baypas greftleme (KABG) cerrahisinin solunum fonksiyonları ve respiratuvar kas gücü üzerine olan etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Bu klinik, prospektif çalışmada median sternotomi ile kardiyopulmoner baypas altında KABG cerrahisi uygulanan 18 yaş üstü 60 erişkin hasta; Kontrol (n=30) ve KOAH (n=30) grupları olarak ikiye ayrıldı. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası solunum fonksiyonlarına (FEV1, FVC) ve respiratuvar kas gücüne (Pimax, SNIP, PEmax) ait değerler elde edildi.

Bulgular: Gruplar arasında FEV1 (p=0.00) dışında ameliyat öncesi solunum fonksiyonları ve respiratuvar kas gücüne ait değerlerde anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Kontrol ve KOAH gruplarında; FEV1 (sırasıyla, p =0.00, p =0.00), FVC (sırasıyla, p =0.00, p =0.00), Pimax (sırasıyla, p=0.00, p=0.00), SNIP (sırasıyla, p=0.00, p=0.00), PEmax (sırasıyla, p=0.00, p=0.00) değerleri ameliyat sonrası dönemde azaldı. Gruplar arasında ameliyat sonrası 3. günde elde edilen solunum fonksiyonları ve respiratuvar kas gücüne ait değerlerde anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). KOAH grubuna kıyasla kontrol grubunda, grup içi FEV1 (p=0.01) ve FVC (p=0.02)’deki yüzde azalmalar anlamlı olarak daha fazla saptandı. Grup içi respiratuvar kas gücü değerlerinin yüzde azalmaları gruplar arasında anlamlı fark oluşturmadı (p>0.05).

Sonuç: KOAH hastalarında ameliyat öncesi FEV1 düşük saptanırken, FVC ve respiratuvar kas gücüne ait değerler KOAH hastalığı olan ve olmayanlarda benzer bulundu. Cerrahi girişim ile tüm hastalarda solunum fonksiyonları ve respiratuvar kas gücü değerleri azaldı. Eşlik eden akciğer patolojisi olmayanlarda, KOAH hastalarına kıyasla, FEV1 ve FVC daha fazla oranda azaldı. Buna karşın KOAH varlığı, ameliyat öncesi respiratuvar kas gücüne ait değerleri ve bu değerlerde cerrahi ile oluşan değişiklikleri etkilemedi.

Keywords : Kardiyopulmoner baypas, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, solunum fonksiyon testi, respiratuvar kas gücü testi
Viewed : 11314
Downloaded : 1867