ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Malign mediastinal ve hiler lenf nodlarının tanısında endobronşiyal ultrasonografi rehberliğinde yapılan transbronşiyal iğne aspirasyonunun ve pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografinin karşılaştırılması
Sevda Şener Cömert1, Benan Çağlayan1, Ali Fidan1, Banu Salepçi1, Coşkun Doğan1, Recep Demirhan2, Dilek Ece3
1Departments of Chest Diseases, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Departments of Thoracic Surgery Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Departments of Pathology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.164
Amaç: Bu çalışmanın amacı, entegre pozitron emisyon tomografisibilgisayarlı tomografi (PET-BT) ve endobronşiyal ultrasonografi rehberliğinde yapılan transbronşiyal iğne aspirasyonunun (EBUS-TBİA) malign mediastinal/hiler lenf nodlarının tanısındaki duyarlılığı, özgüllüğü ve tanı değerini saptamak ve birbirleri ile kıyaslamaktır.

Çalışma planı: Ekim 2008 - Nisan 2011 tarihleri arasında bilinen primer malignitesi veya malignite şüphesi olup, bilgisayarlı toraks tomografisinde büyümüş ve PET-BT’de hipermetabolik hiler/mediastinal lenfnodu saptanan ve sitolojik tanı için EBUS-TBİA yapılmış 131 olgunun (96 erkek, 35 kadın; ort. yaş 58.3±8.4 yıl; dağılım 42-75) dosyası retrospektif olarak incelendi. EBUS-TBİA ile kesin tanı konulamayan olgulara mediastinoskopi/video yardımlı torakoskopik cerrahi (VYTC) gibi daha invazif girişimler uygulandı. PET-BT’de malignite için standart maksimum alım (SUDmax) sınır değeri ≥3.0 olarak belirlendi. Malign mediastinal/hiler lenf nodlarının tanısında PET-BT ve EBUS-TBİA’nın duyarlılık, özgüllük, tanı değeri ve negatif ve pozitif öngördürücü değerleri hesaplandı. Sonuçlar birbirleri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Toplam 131 hastada 191 lenf nodu istasyonundan aspirasyon yapıldı. Yüz kırk iki malign lenf nodundan 134’üne EBUS-TBİA ile malignite tanısı konulurken, 127’sinin PET-BT’de SUDmax değerinin ≥3.0 olduğu görüldü. EBUS-TBİA ve PET-BT’nin malign mediastinal ve hiler lenf nodlarının tanısındaki duyarlılık, özgüllük, tanı değeri ve negatif ve pozitif öngördürücü değerleri sırasıyla %94.3, %100, %95.8, %85.9, %100 ve %89.4, %18.3, %71.2, %37.5, %76.0 idi. EBUS-TBİA ve PET-BT’nin birlikte kullanımı ile duyarlılık %100’e ulaştı.

Sonuç: EBUS-TBİA’nın duyarlılık, özgüllük, tanı doğruluğu ve negatif öngördürücü değeri ve pozitif öngördürücü değeri PET-BT’den daha yüksektir. Klasik bilgilere göre PET-BT’nin yanlış pozitiflik oranının yüksek olması nedeni ile mediastinal evrelemede histolojik doğrulamasının yapılması gerekmektedir. EBUS-TBİA, PET-BT pozitif mediastinal/hiler lenf nodlarının histolojik doğrulamasında etkin, güvenilir ve minimal invasiv bir yöntemdir.

Keywords : Endonronşiyal ultrasonografi; ince iğne aspirasyonu; akciğer kanseri; lenf nodu; pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografi; evreleme
Viewed : 10228
Downloaded : 2019