ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Majör torasik cerrahi sonrası komplikasyonların erken belirteçleri olarak prokalsitonin, interlökin 6 ve tümör nekroz faktör alfanın değerlendirilmesi
Hıdır Esme1, Burhan Apilioğulları1, Recep Keşli2, Banu Yoldaş1, Taha Bekçi3, Mustafa Çalık2
1Department of Thoracic Surgery, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
2Department of Microbiology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
3Department of Chest Diseases, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2012.166
Amaç: Bu prospektif çalışmada majör göğüs cerrahisi uygulanan hastalarda ameliyat sonrası komplikasyon riski ile sistemik inflamasyan arasındaki birliktelik araştırıldı.

Çalışma planı: Akciğer rezeksiyonu için torakotomi uygulanan 37 hasta (23 erkek, 14 kadın; ort yaş 53.9 yıl; dağılım 44-72 yıl) çalışmaya dahil edildi. Serum prokalsitonin, interlökin 6 (IL-6) ve tümör nekroz faktör alfa (TNF-a) konsantrasyonları cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası bir, beş ve yedinci günlerde ölçüldü. Demografik bilgiler, torakotomi nedenleri, akciğer rezeksiyon tipi, ameliyat süresi, hastanede kalış süresi ve ameliyat sonrası komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Ameliyat sonrası serum prokalsitonin, IL-6 ve TNF-a konsantrasyonları ameliyat öncesi değerler ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksek idi. Ameliyat sonrası komplikasyonlu hastalar, komplikasyon gelişmeyen hastalar ile karşılaştırıldığında ameliyat sonrası bir ve beşinci günlerde prokalsitonin seviyesi yaklaşık üç kat, ameliyat sonrası yedinci gün IL-6 seviyesi iki kat yüksek idi. Ameliyat sonrası bir ve beşinci günlerde prokalsitonin, ameliyat sonrası yedinci gün IL-6 düzeylerinde, ameliyat sonrası komplikasyon olan ve olmayan gruplar arasında anlamlı fark vardı.

Sonuç: Ameliyat sonrası birinci gün yükselmiş prokalsitonin seviyesi ameliyat sonrası komplikasyonların ümit verici erken bir göstergesidir. Ameliyat sonrası dönemde prokaksitonin, IL-6 ve TNF-a konsantrasyonlarının yükselmesi cerrahi travmanın ciddiyetinin göstergesidir. Bu bulgular tetikte olmamızı ve ileri incelemelerde bulunmamıza yardımcı olabilir.

Keywords : Komplikasyonlar; interlökin 6; prokalsitonin; torasik cerrahi; tümör nekroz faktör alfa
Viewed : 9353
Downloaded : 2198