ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Patent Duktus Arteriosus’da Klinik Yaklaşımımız*
Şenol YAVUZ, Mustafa MAVİ, A. Hakan VURAL, Tamer TÜRK, İ. Ayhan ÖZDEMİR
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Bursa
Rekanalizasyon problemleri sebebiyle tedavi yaklaşımı olarak Patent duktus arteriosus (PDA)’un divizyonu uygun bir seçenek oluşturmaktadır. Kliniğimizde Ocak 1994-Şubat 1996 tarihleri arasında 14 olguya izole PDA tanısı ile müdahale edildi. Olgularımızın 10’ u kız (%71), 4’ü erkek (%29) idi. Olguların ortalama yaşı 6.1 olup 1,5 ile 18 yaş arasında değişmekteydi. Majör semptom olarak 9 (% 64) olguda sık tekrarlayan enfeksiyon, 1 (% 7) olguda postpartum nefes darlığı ve halsizlik mevcuttu.

Olguların tümünde tanı fizik muayene ve ekokardiyografi ile konuldu. 8 olguya ek patoloji araştırmak için kateter çalışması yapıldı. Olguların tümüne standart posterolateral torakotomi yapıldı. 3 klemp ( bir düz, 2 ince dişli açılı Pott’s) tekniği ile division uygulandı. Operatif mortalite ve komplikasyon görülmedi. Olgular ortalama 12,4 ay (1-24 ay) izlendi, erken ve geç morbidite mortalite saptanmadı.

Duktal açıklık rekürrensi ve yalancı anevrizma gibi geç komplikasyonların üstesinden gelmek için divizyon tekniğinin özellikle çocukluk ve adolesan çağında güvenle kullanılabileceğine inanmaktayız.

Viewed : 14525
Downloaded : 4680