ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort Koarktasyonu ile Birlikte Koroner Arter Hastalığının Tek Seansta Kombine Tedavisi
Tevfik TEZCANER, Zeki ÇATAV, Cem YORGANCIOĞLU, Oğuz MOLDİBİ, Barlas AYTAÇOĞLU, Hilmi TOKMAKOĞLU, *Kaya SÜZER
Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı, Bayındır Tıp Merkezi,
*Kardiyovasküler Cerrahi Departmanı Klinik Şefi, Bayındır Tıp Merkezi
Aort koarktasyonu ile birlikte koroner arter hastalığı nadir görülmektedir. Bu yazıda aort koarktasyonu ile birlikte koroner arter hastalığı olan 2 olguya yapılmış olan tek aşamalı cerrahi girişim sunulmaktadır. Olguların birinde ayrıca aort darlığı da tabloya eşlik etmekteydi. Her iki olguda median sternotomi ve kardiopulmoner bypass altında asen- dan aorta-desendan aorta bypass yapıldı. Birinci olguda ayrıca internal torasik arter ile üçlü koroner bypass; ikinci olguda ise safen ven greft ile tekli koroner bypass ve aort kapak replasmanı gerçek- leştirildi. Postoperatif dönemde bir komplikasyon oluşmadı. Her iki olguda da postoperatif kontrollerde bir yakınmanın olmadığı belirlendi. Birinci olguya ameliyattan 2 ay sonra manyetik rezonans görüntülemesi yapıldı. Aortik prostetik greft ile internal torasik arter koroner bypass greftinin patent olduğu gözlendi. Sonuç olarak aort koarktasyonu ile koroner arter hastalığı birlikte olan olgularda median sternotomi ile tek seansta cerrahi girişimin emin bir yöntem olduğu kanısına varıldı.
Viewed : 11739
Downloaded : 2543