ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
ASPARTAT VE GLUTAMATLI KAN KARDİYOPLEJİSİNİN SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN MOKARDİYAL NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Berent DİŞÇİGİL, M. İsmail BADAK, Mehmet BOĞA, Uğur GÜRCÜN, *Fatih İSLAMOĞLU, *Erdem ÖZKISACIK, *Suat BUKET, *Ali TELLİ, *Tamer BAKALIM
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, AYDIN
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR
Bu çalışmada rutin kullanılan kan kardiyoplejisi ile aspartat ve glutamatlı kan kardiyoplejisinin sol ventrikül üzerine etkileri, myokardiyal Nitrik Oksit (NO) düzeyleri ve hemodinamik parametreler karşılaştırılarak değerlendirildi. Aortakoroner bypass operasyonu olan 20 elektif hasta üzerinde çalışma yapıldı. Hastalar kontrol ve çalışma grubu olarak 10’ar kişilik 2gruba ayrıldı. Kontrol grubunda yaş ortalaması (61.30 ± 2.12), çalışma grubunda ise (57.60 ± 2.35) idi. Her iki grup arasında distal anastomoz, X-klemp, CPB süreleri benzer değerlerdeydi. Kardiyoplejiler iki gruba da antegrad yoldan verildi. Koroner sinüsten 5 farklı zamanda NO için ve 2 farklı zamanda da enzim için kan örneği alındı.

Her iki gruptan elde edilen NO düzeylerinde istatistiksel olarak farklılık gözlenmedi. Hemodinamik ölçümlerde ise SVİ, LCW ve RCW’de çalışma grubunda istatistiksel olarak (p<0.05) anlamlı farklılık bulundu. Enzim düzeylerinde de çalışma grubunda daha düşük olmasına rağmen istatistiki anlamlılık gözlenmedi.

Aspartat ve glutamatlı kan kardiyoplejisinin sol ventrikül fonksiyonu kötü olan, redo cerrahide, kompleks konjenital onarımlarda ve uzamış X-klemp süreleri olan olgularda alternatif bir yöntem olarak düşünülmesi görüşündeyiz.

Keywords : Aspartat ve Glutamat, NO, Sol ventrikül fonksiyonları , Aspartate and glutamate, nitric oxide, left ventricular function
Viewed : 13001
Downloaded : 3959