ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda pulmoner endarterektomi
Hasan Sunar1, Bedrettin Yıldızeli2, Serpil Taş1, Mehmet Yanartaş1, Hakan Saçlı1, Mahmut Kış1, Burçin Çayhan1, Tuncer Koçak3, Cihangir Kaymaz4
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7625
Amaç: Bu çalışmada pulmoner endarterektominin erken sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Mart 2011 - Temmuz 2012 tarihleri arasında pulmoner endarterektomi yapılan 64 hasta (29 erkek, 35 kadın; ort. yaş 47.4±10.4 yıl; dağılım 14-78 yıl) retrospektif olarak incelendi. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası sağ ventriküler fonksiyon ve pulmoner arter hemodinamik değerleri Doppler ekokardiyografi ile değerlendirildi. Değişkenler ortalama ± standart sapma olarak ifade edildi. Karşılaştırmalar bağımsız örneklem t-testi ile yapıldı (p<0.05). P<0.05 değerleri a nlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular: Ameliyat öncesi ölçümlerinde ortalama sistolik pulmoner arter basıncı 75.4±25.5 mmHg iken, ortalama pulmoner vasküler direnç 801.7±449.5 dynes.sec.cm-5 idi. Ameliyat sonrasında ortalama sistolik pulmoner arter basıncı 44.4±15.6 mmHg iken, ortalama pulmoner vasküler direnç 371.6±237.9 dynes.sec.cm-5 idi (p<0.001 ve p<0.001). On hastada (%15.6) erken mortalite görüldü.

Sonuç: Pulmoner endarterektomi, kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonun tedavisinde etkili ve güvenlidir. Bu yöntemin kullanımı, ülkemizde deneyimli merkezler vasıtasıyla artırılmalıdır.

Keywords : Endarterektomi; pulmoner arter; pulmoner emboli; pulmoner hipertansiyon; sağ ventrikül disfonksiyonu
Viewed : 14938
Downloaded : 3821