ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahisi sonrası aortik patolojiler
Çetin Murat Songur1, Burak Erdolu1, Murat Bülent Rabuş2, Cemalettin Aydın3, Ekrem Yılmaz2, Tulga Ulus1
1Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Bezmialem University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6897
Amaç: Bu çalışmada açık kalp cerrahisi sonrası gelişen aortik patolojilerin risk faktörleri değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2000 - Ocak 2009 tarihleri arasında kliniğimizde vücut dışı sirkülasyon ile açık kalp cerrahisi uygulanmış 13.995 hasta retrospektif olarak incelendi. Bu hastalar içinden daha önce açık kalp cerrahisi geçirmiş olan ve sonrasında aortik patoloji tespit edilen 50 hasta (39 erkek, 11 kadın; ort. yaş 52.1±13.9 yıl; dağılım 21-80 yıl) çalışmaya dahil edildi. Her iki ameliyat arasında geçen ortalama süre 8.5±7.4) ay (dağılım 1-31 ay) idi.

Bulgular: Total mortalite oranı %32 idi (n=15). Acil olarak ameliyata alınan beş hastanın tamamı kaybedildi. İlk ameliyattaki aort çapları 4.1 cm iken, ikinci ameliyatta tespit edilen ortalama aort çapı 5.5 cm idi. Sağ kalan hastalara kıyasla, mortalite grubunda yaş, aortik kros klemp zamanı ve total perfüzyon zamanı daha yüksekti (p<0.05).

Sonuç: Yaşam beklentisinin artmasına paralel olarak, redo ameliyatların sıklığının artacağı ve bu ameliyatların mortalitesinin yaş ile birlikte arttığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle ilk ameliyatlarda palyatif yaklaşımlardan ziyade daha radikal cerrahi girişimler uygulanabilir.

Keywords : Aortik anevrizma; aortic diseksiyon; aort kapak replasmanı; koroner arter baypas greftleme; mitral kapak replasmanı
Viewed : 9518
Downloaded : 1924