ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torasik aortofemoral arteriyel baypas: Aortoiliyak tıkayıcı hastalığın ilk adım tedavisinde alternatif bir yöntem
Sabit Sarıkaya, Eray Aksoy, Mehmet Taşar, Ahmet Elibol, Mesut Şişmanoğlu, Ali Fedakar, Kaan Kırali
Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6001
Amaç: Bu çalışmada, torasik aortobifemoral baypas (TABFB) tekniğinin aorto iliyak tıkayıcı hastalığın tedavisinde ilk adım cerrahi yaklaşım olarak kullanımına dair sonuçlarımız bildirildi.

Çalışma planı: Temmuz 2006 - Ekim 2010 tarihleri arasında kliniğimizde TABFB ameliyatı geçiren altı erkek hasta (ort. yaş 56.3 yıl, dağılım 54-65 yıl) çalışmaya dahil edildi. Beş hasta Fontaine IIA ve bir hasta Fontaine IIB sınıfındaydı. Tanı beş hastada konvansiyonel anjiyografi, bir hastada ise kontrastlı bilgisayarlı tomografi ile konuldu. Hiçbir hastada suprarenal tutulum yoktu. İki hastada izole infrarenal tutulum, dört hastada ise jukstarenal tutulum vardı. Torasik aortobifemoral baypas ameliyatı tüm hastalarda uygulandı, buna ilaveten iki hastada koroner arter baypas greftleme (KABG) ameliyatı uygulandı. Tüm ameliyatlarda 16x8 mm politetrafloroetilen (PTFE) grefti kullanıldı. Greftin proksimal ucu inen torasik aorta, distal uçları da her iki tarafta ana femoral arterlere anastomoze edildi.

Bulgular: Ortalama ameliyat süresi 124.16 dakikaydı. Ekstübasyona kadar geçen ortalama süre 8.3 saatti. Ortalama ameliyat sonrası drenaj hacmi 291.6 ml idi. İki hastada hafif düzeyde dispne ve ağrı gelişti. Pnömotoraks ve obstrüksiyon atelektazisi hiçbir hastada gelişmedi. Bir hastada (%16) ameliyat sonrası üçüncü gün plevral efüzyon gelişti. Erken greft obstrüksiyonu veya yara infeksiyonu görülmedi. Taburculuğa kadar geçen süre ortalama sekiz gündü.

Sonuç: Aortoiliyak okluzif hastalığın tedavisinde TABFB ameliyatı ilk yaklaşım olarak konvansiyonel abdominal aortofemoral baypas tekniğine bir alternatif teşkil etmektedir.

Keywords : Aort, abdominal; aortofemoral arter; torakotomi
Viewed : 11339
Downloaded : 2197