ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İyatrojenik femoral arter psödoanevrizmaları
Habib Çakır, Çağatay Tuncel, Hasan Uncu, Candan Cudi Ökten, Suat Karaca, İbrahim Özsöyler
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6435
Amaç: Bu çalışmamada bölgemizde iyatrojenik femoral arter psödoanevrizma görülme sıklığı ve olası nedenleri araştırıldı ve psödoanevrizma ile ilgili klinik deneyimlerimiz ve yeni tedavi yöntemleri literatür verileri eşliğinde sunuldu.

Çalışma planı: Ocak 2010 - Aralık 2011 tarihleri arasında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama Merkezi’nde femoral arter psödoanevrizması nedeniyle ameliyat edilen 30 hasta (15 erkek, 15 kadın; ort. yaş 62.8 yıl; dağılım 32-86 yıl) retrospektif olarak incelendi. Kardiyak anjiyografi sonrası hastaların tümünde femoral arter psödoanevrizması gelişti. Psödoanevrizma gelişen tüm hastalara ameliyat öncesi Doppler ultrasonografi yapıldı. Üç hasta kanamaya bağlı hipotansiyon gelişmesi üzerine acil şartlarda ameliyata alındı.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastalar içerisinde, kardiyak anjiyografi sonucu normal koroner arter olarak değerlendirilen hasta sayısı daha fazla idi (p<0.05). İyatrojenik femoral arter psödoanevrizmaları en sık ana femoral arterde görüldü (p<0.05).

Sonuç: İyatrojenik psödoanevrizma insidansı 2010 yılında %0.21, 2011 yılında ise %0.23 olarak hesaplandı. Çalışmamızda psödoanevrizmaların en önemli nedeninin, kardiyak anjiyografi sonrası yetersiz kompresyon uygulaması olduğu görüldü.

Keywords : Anjiyografi; femoral arter; psödoanevrizma
Viewed : 18983
Downloaded : 2798