ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hemodiyaliz amaçlı açılan arteriyovenöz fistüllerin açıklığı üzerine etkili faktörler: Üç yıllık sonuçların değerlendirilmesi
Mehmet Acıpayam, Hakan Zor, Gür Deniz Yıldız, Hasan Uncu, Mahmut Çetinoğlu, Ümit Halıcı, Levent Altınay
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyhan Uygulama Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye
4Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Samsun, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6666
Amaç: Kliniğimizde hemodiyaliz amaçlı uygulanan arteriyovenöz (AV) fistül ameliyat yöntemleri ile orta dönemde fistül açıklığına etki eden faktörler incelendi.

Çalışma planı: Nisan 2007 - Temmuz 2010 tarihleri arasında, AV fistül ameliyatı uygulanan 530 hasta (297 erkek, 233 kadın; ort. yaş 57.3 yıl; dağılım 18-86 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar iki gruba ayrıldı: grup 1’de AV fistülünde oklüzyon gelişmeyen hastalar (n=411; ort. yaş 57.6 yıl); grup 2’de fistülünde oklüzyon gelişen hastalar (n=119; ort. yaş 56.0 yıl). Her iki grup aşağıdaki değişkenlere göre karşılaştırıldı: yaş, cinsiyet, diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, sefalik ven ve radial arter çapları, ameliyat sonrası AV fistül üzerinde tril varlığı ve revizyon oranları.

Bulgular: Olası risk faktörlerinin dağılımı grup 1 ve grup 2’de sırasıyla; 82 ve 49 hastada diyabet, 82 ve 29 hastada hipertansiyon, 243 ve 54 hastada erkek cinsiyet, altı ve sıfır hastada koroner arter hastalığı, 16 ve 11 hastada küçük çaplı sefalik ven, altı ve dört hastada küçük çaplı radial arter, sekiz ve beş hastada revizyon, 377 ve 100 hastada ameliyat sonrası tril şeklinde idi. Gruplar arasında cinsiyet, diyabet, sefalik ven çapı, ameliyat sonrası tril açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (sırasıyla p=0.008; p=0.000; p=0.019; p=0.014).

Sonuç: Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda diyabet, kadın cinsiyet ve sefalik ven çapının <2 mm olması AV fistül açıklığını olumsuz yönde etkilerken, ameliyat sonrası tril varlığı ve erkek cinsiyet ise olumlu yönde etkileyen faktörler olarak saptandı.

Keywords : Arteriovenöz fistül; bazilik ven transpozisyonu; kronik böbrek yetmezliği; Cimino-Brescia; fistül açıklığı; snuff box
Viewed : 11922
Downloaded : 2451