ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greft cerrahisi sırasında inspire edilen oksijen fraksiyonunun ayarlanmasında rejyonel serebral oksijen satürasyonunun rolü
Fevzi Toraman1, Şahin Şenay2, Zehra Serpil Ustalar Özgen1, Ebuzer Aydın2, Murat Ökten2, Hasan Karabulut2, Cem Alhan2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Acıbadem University, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem University, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6129
Amaç: Bu çalışmada yakın kızılötesi spektroskopi (NIRS) monitörizasyonu ile rejyonel serebral oksijen satürasyonunun saptanması ve kardiyopulmoner baypas (KPB) sırasında hipoksi epizotlarının serebral perfüzyon üzerindeki etkilerinin değerlendirilebilmesi için mümkün olduğunca en kısa sürede hipoksemik veya hiperoksemik epizotların tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Çalışma planı: Bu çalışma Şubat 2011 ve Haziran 2011 tarihleri arasında Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde yürütüldü. Çalışmaya koroner kalp hastalığı (KKH) nedeniyle başvuran ve koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi yapılması planlanan 70 hasta dahil edildi. Hastalar iki eşit gruba ayrıldı. Grup 1’deki 35 hastanın %35’i (n=12) ve grup 2’deki 50 hastanın %50’si (n=18) kadındı. Hastaların ortalama yaşı grup 1’de 60±10 yıl, grup 2’de ise 57±11 yıl idi. Grup 1’de KABG cerrahisi sırasında inspire edilen oksijen fraksiyon (FiO2) değeri 0.35-0.45’e ayarlanmış 35 hasta vardı. Grup 2’de ise, cerrahi sırasında FiO2 değeri 0.40- 0.50’ye ayarlanmış 35 hasta bulunuyordu. Standart monitörizasyonun yanı sıra, tüm hastaların serebral kortikal oksijen satürasyonu NIRS ile izlendi. Ölçümler, KABG cerrahisi sırasında beş kere tekrarlandı.

Bulgular: Grup 1’de beş ölçüm süresinden en az birinde beş hastada (%14) hipoksi saptandı. Bu hastalarda FiO2 değeri yükselen ScO2’ye eşlik ederek yükselmişti. Grup 2’de, beş ölçüm süresinden en az birinde on beş hastada (%42.8) hiperoksemi saptandı. Grup 2’deki hastaların hiçbirinde hipoksi görülmedi.

Sonuç: Pulsatil olmayan KPB akışında noninvaziv serebral kortikal oksijen satürasyonu ölçümü ile hipoksik epizotları saptamak ve buna göre FiO2 değerini ayarlamak mümkündür.

Keywords : Kardiyopulmoner baypas; serebral oksijen satürasyonu; serebral oksimetre; inspire edilen oksijen satürasyonu
Viewed : 9727
Downloaded : 2315