ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Spontan pnömotoraks oluşumunda meteorolojik değişikliklerin rolü ve hastaların klinik özellikleri
Selim Bozkurt1, Mahmut Tokur2, Mehmet Okumuş1, Hasan Kahraman3, Fuat Özkan4, Ayhan Tabur1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
4Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6594
Amaç: Bu çalışmada spontan pnömotoraks oluşumunda meteorolojik değişikliklerin rolü ve hastaların klinik özellikleri tanımlandı.

Çalışma planı: Çalışmaya Ocak 2008 - Aralık 2008 ile Nisan 2010 - Mart 2012 tarihleri arasında kliniğimizde spontan pnömotoraks tanısı konulan toplam 95 hasta (87 erkek, 8 kadın; ort. yaş 36.7±16.7 yıl, dağılım 16-78 yıl) dahil edildi. Hastaların klinik özellikleri ve hastaneye başvuru günleri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların hastaneye başvuru günü, spontan pnömotoraks oluş günü olarak kabul edildi. Altmış yedi hastada primer spontan pnömotoraks, 28 hastada ise sekonder spontan pnömotoraks var idi. Çalışma dönemine ait meteorolojik veriler Kahramanmaraş Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alındı. Spontan pnömotoraks saptanan ve saptanmayan günlerdeki meteorolojik veriler karşılaştırılarak, spontan pnömotoraks oluşumunun meteorolojik değişiklikler ile ilişkisi incelendi.

Bulgular: Çalışma döneminde en fazla hastanın sonbahar (%31.6), en az hastanın ise ilkbahar (%12.6) mevsiminde başvurduğu gözlendi. En fazla hastanın Eylül ve Şubat aylarında, en az hastanın ise Nisan ayında görüldüğü saptandı. Spontan pnömotoraks saptanan günlerle spontan pnömotoraks saptanmayan günler arasında ortalama atmosferik basınç, sıcaklık, rüzgar hızı ve yağış miktarı arasında anlamlı fark yok idi. Nem oranı spontan pnömotoraks görülen günlerde daha düşük idi; ancak bu fark anlamlı değil idi. Gün içerisindeki maksimum-minimum nem farkı, spontan pnömotorakslı günlerde daha fazla idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.011).

Sonuç: Bu çalışma havadaki nem oranın gün içindeki değişiminin fazla olduğu günlerde spontan pnömotoraks oluşma riskinin artabileceğini gösterdi.

Keywords : Atmosferik basınç; nem; yağış miktarı; spontan pnömotoraks; sıcaklık
Viewed : 10397
Downloaded : 2427