ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut Pulmoner Embolide İnvaziv Girişim, Erken Embolektomi ve Proflaksi1
*İbrahim YEKELER, *Azman ATEŞ, *Mustafa CERRAHOĞLU, *Hikmet KOÇAK, *Necip BECİT, **Nurettin KARAOĞLANOĞLU, **Ahmet BAŞOĞLU, ***Sebahattin ATEŞAL
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi,
* Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
**Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
*** Kardiyoloji Bilim Dalı
Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda son 5 yılda pulmoner emboli (PE) tanısı konulan 5 vakaya invaziv girişim uygulandı. Vakaların 4’ü kadın, l1 i erkek olup, yaş ortalamaları 31.2 (22-37) idi. PE’ lerin etiyolojisinde, 2’sinde geçirilmiş majör jinekolojik operasyonlar, 3’ünde ise ilio-femoral ven trombozu- nun rol oynadığı belirlendi. Klinik tanı 3 vakada massif pulmoner emboli (MPE), 2 vakada ise pulmoner mikroemboli idi. MPE tanısı konulan 3 vaka acil şartlarda operasyona alınarak pulmoner embolektomi uygulandı. Pulmoner mikroemboli’li vakada ise ilio-femoral verilerdeki trombüsler nedeniyle vena kava inferior’ a (VKİ) Greenfield filtresi uygulandı.
Pulmoner embolektomi uygulanan MPE’ li 2 vaka peroperatif kardiopulmoner yetmezliğe bağlı kaybedilirken, diğer 1 vaka ise şifa ile taburcu edildi. Greenfield filtresi uygulanan 2 hastanın 3 yıllık takibinde ise yeni pulmoner emboli atağı olmadı.
Hayatı tehdit eden MPE’ lilerde ekstrakorporeal dolaşım (EKD) şartlarında erken dönemde yapılacak embolektomi’nin ve pulmoner mikroembolili vaka- larda proflaktik olarak VKİ’ e greenfield filtre uygu- lamalarının hayat kurtarıcı olacağını düşünmekteyiz.
1VIII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
Viewed : 15622
Downloaded : 3401