ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Septum primum malpozisyon defekti: Nadir bir doğuştan anomali
Trushar Gajjar, Neelam Desai
Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery, Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences, Prasanthigram, Andhra Pradesh, India
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6340
Atriyal situs solitusta septum primumun sola doğru veya atriyal situs inversusta septum primumun sağa doğru yer değiştirmesine septum primum malpozisyon defekti adı verilir. Bu defektin pulmoner venöz drenaj anomalisine neden olduğu düşünülmektedir. Bu anormallik, çoğunlukla viseral heterotaksi, genellikle polispleni ve nadiren aspleni veya normal şekilli dalağı olan hastalarda görülür. Septum sekundumun kötü gelişimi ve mevcut olmamasının, septum primum malpozisyonunun nedeni olduğu düşünülmektedir. Septum primumun yer değiştirdiği transtorasik ekokardiyografi ile saptanırsa cerrahi tedavi kolaylaşır. Bu makalede tamir tekniği ile birlikte septum primum malpozisyon defektinin ekokardiyografi ile saptandığı 18 yaşında bir erkek olgu sunuldu.
Keywords : Perikardiyal yama; septum primum; septum sekundum; transtorasik ekokardiyografi
Viewed : 10802
Downloaded : 2257