ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torasik Outlet Kompresyon Sendromunda Cerrahi Tedavi
Cemal KAHRAMAN, Yiğit AKÇALI, Fahri OĞUZKAYA, Kutay TAŞDEMİR, Mehmed BİLGİN, Atalay ŞAHİN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
Torasik "outlet" sendromu (TOS) toraks çıkımında nörovasküler kompresyonla ilgili bir semptom kompleksidir. Tedavi konservatif (fizyoterapi) ve cerrahi girişimlerle gerçekleşir. Biz, cerrahi tedavi uyguladığımız TOS’ lu hastaları yeniden gözden geçirdik. Anabilim Dalı’ mızda son on yıllık sürede TOS’ lu 28 hastayı cerrahi olarak tedavi ettik. Kompresyona yol açan nedenler 10 (% 35.7) olguda yumuşak doku ve 18’inde (% 64.3) osseöz nedenlerdi. Pleksüs brakiyalis basısı % 85.7 oranında gözlendi. Vasküler komplikasyonlar (% 14.3) arteriyel tromboz, arteriyel tromboembolizrn, venöz tromboz ve Raynaud fenomeni idi. Parestezi (% 100) ve ağrı (% 67.8) sık görülen klinik manifestasyon lardı. Üst pleksüs brakiyalis tutulumunda (C5-7) supraklaviküler (% 57.1), alt pleksüs lezyonu (C8-T1) ya da osseöz yapılarla ilgili basılarda transaksiller (% 42.9) yaklaşımda bulunuldu. Postoperatif komplikas yonlar, insizyonel hematom (% 3.5), geçici kuvvet kaybı (% 3.5) ve kozaljiydi (% 3.5). Cerrahi sonrası değerlendirmede şifa % 32.1, kısmi iyileşme % 57.2 ve semptomlarda düzelme olmaması % 10.7 oranında görüldü, iki olguda rekürrens gelişti (% 7} ve bir olguda psödorekürrens gözlendi. TOS’ un tedavisi seçilmiş olgularda cerrahidir ve % 80 nin üzerine iyileşme sağlar.
Viewed : 17364
Downloaded : 5580