ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İzole elektif koroner arter baypas greft cerrahisi uygulanan hastalarda kardiyopulmoner baypasın asetil salisilik asit direnci üzerine etkisi
Emre Boysan, Ertekin Utku Ünal, Kerem Yay, Haşmet Bardakçı, Cemal Levent Birincioğlu
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7292
Amaç: Bu çalışmada koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi sonrasında kardiyopulmoner baypasın (KPB) asetil salisilik asit direnci üzerine etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya kalp ve damar cerrahisi kliniği’nde izole elektif KABG uygulanan ardışık 40 hasta prospektif olarak dahil edildi. Hastalar KPB kullanımına göre, atan kalp grubu (n=20) ve KPB kullanılmayanlar grubu (n=20) olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Kardiyopulmoner baypas kullanılan grupta 20 hastanın 14’ünde asetil salisilik asit direnci var iken, atan kalp grubundaki 20 hastanın sadece beşinde asetil salisilik asit direnci vardı. İstatistiksel analizler, KPB’nin asetil salisilik asit direnci gelişme riskini 46.8 kat artırdığını gösterdi.

Sonuç: Kardiyopulmoner baypas kullanılarak KABG cerrahisi yapılan hastalarda, KPB kullanılmayanlara kıyasla, asetil salisilik asit direnci artar. Asetil salisilik asit direncini göstermekte kullanılan testlerin yeterli standardizasyonunun olmaması ve maliyetlerinin yüksek olması, bu fenomenin tıp camiasında geri plana atılmasına neden olmaktadır.

Keywords : Asetil salisilik asit; kardiyopulmoner baypas; koroner arter baypas greft cerrahisi; ilaç direnci
Viewed : 11454
Downloaded : 2245