ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yüksek duyarlıklı C-reaktif protein düzeyleri ve safen ven greft hastalığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Onur Kadir Uysal1, Durmuş Yıldıray Şahin2, Mevlut Koç2, Mustafa Duran1, Buğra Özkan3, Kamuran Tekin2, Osman Karaarslan4, Fatih Akın1, Eyüp Büyükkaya5, Murat Çaylı2
1Department of Cardiology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey
2Department of Cardiology, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey
3Department of Cardiology, Bucak State Hospital, Burdur, Turkey
4Department of Cardiology, Çorum State Hospital, Çorum, Turkey
5Department of Cardiology, Medicine Faculty of Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7250
Amaç: Bu çalışmada safen ven greft hastalığı (SVGH) ile yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP) seviyeleri arasındaki ilişki değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya koroner arter baypas greft ameliyatı öyküsü olan, önceden belirlenen objektif kriterlere göre koroner anjiyografi yapılan toplam 78 hasta (54 erkek, 24 kadın; ort. yaş 60.4±9.4 yıl; dağılım 37-78 yıl) dahil edildi. Ateroskleroza neden olan risk faktörleri sorgulandı ve tüm hastaların biyokimyasal testleri çalışıldı. Safen ven greftlerden herhangi birinde %50 ve daha fazla darlık olması SVGH olarak tanımlandı. Hastalar SVGH olan (grup 1) ve SVGH olmayanlar (grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Bulgular: Her iki grubun demografik özellikleri ve laboratuvar değerleri karşılaştırıldığında, grup 1’de vücut kütle indeksi (VKİ), total kolesterol/yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol, ürik asit (ÜA) ve hs-CRP düzeyleri anlamlı oranda yüksek olup, HDL kolesterol düzeyi anlamlı oranda düşüktü. Yapılan çok değişkenli lojistik regresyon analizinde VKİ, ÜA ve hs-CRP düzeylerinin SVGH’yi öngörmede bağımsız belirteçler olduğu tespit edildi (hs-CRP OR: 1.522, p<0.01, ÜA OR: 1.48, p=0.01, VKİ OR: 1.31, p=0.04). Yapılan ROC analizinde hs-CRP düzeyi 0.8 mg/dL ‘‘kesim değeri’’ olarak alındığında %80 duyarlılık ve %85 özgüllük oranı ile SVGH’yi belirlediği bulundu.

Sonuç: Çalışmamızda SVGH’yi öngördüren en güçlü belirtecin hs-CRP olduğu saptandı. Yüksek duyarlıklı C-reaktif protein, SVGH varlığını öngörme ve izleminde noninvaziv, güvenilir ve yararlı bir belirteçtir.

Keywords : Ateroskleroz; yüksek duyarlıklı C-reaktif protein; safen ven greft hastalığı
Viewed : 9510
Downloaded : 2330