ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ciddi aort darlığı olan hastalarda aort kapak replasmanı sonrası sol ventrikül fonksiyon ve geometrisindeki değişiklikler
Mehmet Çakıcı1, Serkan Durdu2, Bahadır İnan2, Levent Yazıcıoğlu2, Mustafa Şırlak2, Sadık Eryılmaz2, Kemalettin Uçanok2, Adnan Uysalel2, Ümit Özyurda2, Ahmet Rüçhan Akar2
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6999
Amaç: Bu çalışmada, ciddi aort darlığı olan hastalarda, değişik tipte ve ölçekteki kapaklarla yapılan aort kapak replasmanlarının (AKR) sol ventrikül işlevleri ve geometrisi üzerine etkileri değerlendirildi.

Çalışma planı: Ciddi aort darlığı tanısı olan 85 hasta üç gruba ayrılarak incelendi [Grup 1, mekanik AKR (n=31); Grup 2, stentsiz biyolojik AKR (n=34); Grup-3, stentli biyolojik AKR (n=20)]. Ameliyat öncesi ve AKR sonrası altıncı ayda sol ventrikül geometrisi ve işlevlerini değerlendirmek üzere transtorasik ekokardiyografi yapıldı. Çalışmanın birincil sonlanım noktası altıncı ayda sol ventrikül kütle indeks (SVKİ) değişiklikleri ve ikincil sonlanım noktaları NYHA (New York Heart Association) fonksiyonel sınıflaması, transvalvüler gradiyentler, aort kapak alanı, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) ve çapları, septum kalınlığı ve efektif orifis alan indeksi (EOAİ) olarak belirlendi.

Bulgular: Altıncı ayda NYHA fonksiyonel sınıfı tüm gruplarda anlamlı düzelme gösterdi. Altıncı aydaki ekokardiyografik değerlendirmelerde ΔSVEF (p=0.52), ΔSVDSÇ (p=0.24), ΔSVSSÇ (p=0.86), Δseptum kalınlığı (p=0.25) açısından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu. Efektif orifis alan indeksi anlamlı olarak stentsiz grupta, diğer gruplara kıyasla, yüksek bulundu (p=0.002). ΔSVKİ’nin mekanik ve stensiz biyolojik kapaklarda, stentli biyolojik AKR’lere oranla daha ileri düzeyde olduğu saptandı (p=0.042). Anulus çapı 25 mm’nin altındaki hastalar değerlendirildiğinde, stentsiz biyolojik AKR’lerde, diğer gruplara kıyasla, ΔSVKİ’nin daha da belirgin düzeyde azaldığı gösterildi (p=0.029).

Sonuç: Stentsiz biyolojik AKR’lerin implantasyonu için daha uzun iskemi süresi gerekmesine karşın, SVKİ’lerdeki gerileme, özellikle dar aort kökü olan hastalarda, stentli benzerlerine kıyasla, daha belirgindir.

Keywords : Aort darlığı; aort kapak replasmanı; sol ventrikül kütle indeksi; stentsiz biyolojik kapak
Viewed : 11429
Downloaded : 2842