ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp nakli alıcılarında allogreft vaskülopatinin bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografi ile değerlendirilmesi
Aslıhan Küçüker1, Kemal Arda2, Mehmet Ali Özatik3, Şeref Alp Küçüker4, Erol Şener1
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Acıbadem Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Eskişehir, Türkiye
4Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7631
Amaç: Bu çalışmada kalp nakli yapılmış hastalarda bilgisayarlı tomografi (BT) koroner anjiyografinin allogreft vaskülopati tanısındaki etkinliği araştırıldı.

Çalışma planı: Kalp nakli sonrası iki yılını doldurmuş ve son üç ay içerisinde kontrol koroner anjiyografisi yapılmış 10 hasta (9 erkek, 1 kadın; ort. yaş 41±9.2 yıl; dağılım 17-59 yıl) çalışmaya alındı. Bu hastalara BT koroner anjiyografi yapıldı. Tüm hastaların standart anjiyografileri aynı araştırmacı tarafından değerlendirildi. A rdından BT koroner anjiyogramlar, bu değerlendirmelerden habersiz ikinci bir araştırmacı tarafından değerlendirdi. Her iki değerlendirme sonucu, üçüncü bir araştırmacı tarafından karşılaştırıldı.

Bulgular: Bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografide sekiz hastada önemli bir patoloji gözlenmezken, iki hastada sol ön inen koroner arterde yaklaşık %50’lik darlık saptadı. Standart koroner anjiyografide de aynı hastalarda aynı yerleşimde ve benzer oranda sol ön inen koroner arter lezyonları saptandı. Tüm hastalarda standart koroner anjiyografi ve BT koroner anjiyografi sonuçları birbiriyle uyumluydu.

Sonuç: Bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografi daha az invaziv olup, hasta için daha az risk taşımaktadır. Uygulama kolaylığı ve etkin maliyet gibi bazı avantajlara da sahiptir. Hastaneye yatış gerektirmez. Kalp nakli alıcılarında koroner allogreft vaskülopatinin rutin takibinde BT koroner anjiyografi, standart koroner anjiyografiye alternatif olarak kullanılabilir.

Keywords : Allogreft vaskülopati; kalp nakli; bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografi
Viewed : 11209
Downloaded : 2092