ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik hemodiyaliz hastalarında aksiller blok ve lokal anestezi tekniklerinin otolog arteriyovenöz fistül akımı ve hasta konforu üzerine etkisinin karşılaştırılması
Mehmet Acıpayam1, Mustafa Hakan Zor2, Levent Altınay1, Hasan Uncu3, İnci Kara4, Ümit Halıcı5
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Seyhan Uygulama Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Adana, Türkiye
4Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Renimasyon Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
5Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahi Kliniği, Samsun, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6721
Amaç: Bu çalışmada, aksiller sinir bloku ve lokal anestezi tekniklerinin arteriyovenöz fistül (AVF) akım hızı, açıklık oranları, ameliyat sonrası erken dönem ağrı üzerine etkileri karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Bu prospektif çalışmaya Haziran 2007 - Ağustos 2009 tarihleri arasında, brakiyal arter-sefalik ven AVF ameliyatı yapılması planlanan 30 hasta alındı. Grup 1 aksiller sinir bloku (n=15), grup 2 lokal anestezi uygulanan hastalardan (n=15) oluşuyordu. Grup 1 ve grup 2 hastaların yaş ortalaması, sırasıyla 57.8±14.0 ve 54.9±16.5 idi. Her iki grupta da hipertansiyon öyküsü olan iki hasta vardı. Hastaların ağrı skoru, görsel analog ölçeği (GAÖ) (0-10 cm) ile ameliyat sonrası 2, 6. ve 24. saatlerde değerlendirildi. Arteriyovenöz fistül açıklığı ve akım hızı, takip sırasında 10. ayda Doppler ultrasonografi (USG) ile değerlendirildi.

Bulgular: Ameliyat sonrası 2, 6. ve 24. saatteki ağrı skorları ortalamaları grup 1’de sırasıyla 1.2±0.5, 2.8±0.7 ve 1.9±0.4 ve grup 2’de sırasıyla 3±1.3, 3±0.7 ve 2±0.5 (p=0.000; p=0.480; p=0.497) olarak saptandı. Ameliyat sonrası 10. ay kontrolünde grup 1’de Doppler USG ile saptanan ortalama akım hızı 966.1±206.1 ml/dk., grup 2’de 871.6±338.3 ml/dk. idi (p=0.513). Grup 1 ve grup 2’de tüm AVF’ler açıktı. Grup 2’de üç hastada çalma “steal” sendromu gelişirken grup 1’de herhangi bir komplikasyon saptanmadı (p=0.68). Grup 1’de bir hastada aynı ekstremitede 24 saat süren motor blok gelişti ve takiplerinde spontan olarak blok geri döndü.

Sonuç: Arteriyovenöz fistül ameliyatları sırasında aksiller blokun, önemli bir komplikasyon olmadan gerçekleştirilebilecek etkili, güvenli ve AVF fistül akımını olumlu yönde ve uzun vadeli etkileyen bir anestezi yöntemi olduğu kanısındayız.

Keywords : Arteriovenöz fistül; aksiller blok; görsel analog ölçeği
Viewed : 9253
Downloaded : 2165