ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İzole iliyak arter anevrizmaları: Cerrahi yöntem ile endovasküler girişimlerin karşılaştırılması
Ersan Özbudak1, Muhip Kanko1, Şadan Yavuz1, Sevtap Gümüştaş2, Ali Ahmet Arıkan1, Ercüment Çiftçi2, Turan Berki1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7391
Amaç: Bu çalışmada izole iliyak arter anevrizmalarının (İİAA) tedavisinde açık cerrahi yöntem ile endovasküler yaklaşımlar karşılaştırıldı ve tartışıldı.

Çalışma planı: Kliniğimizde Ocak 2004 - Temmuz 2012 tarihleri arasında, çapı 3.5 cm ve üzerinde olan İİAA’lı 23 hastanın tıbbi kaydı retrospektif olarak incelendi. Hastanede kalış ve takip sırasındaki hasta kayıtları değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, anevrizma yerleşim yerleri, yapılan işlem tipi, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) ve hastanede kalış süreleri gibi parametreler kaydedildi. Hastaların 13’ü (12 erkek, 1 kadın; ort. yaş 69.3±11 yıl; dağılım 57-80 yıl) endovasküler stent greft onarım (EVAR) yöntemi ile 10’u (9 erkek, 1 kadın; ort. yaş 71.4±9 yıl; dağılım 63-82 yıl) açık cerrahi yöntem ile tedavi edildi. EVAR grubunda 13 hastanın altısı, cerrahi grupta ise 10 hastanın üçü rüptüre İİAA olarak acil ameliyata alındı.

Bulgular: Ortalama hastanede ve YBÜ’de kalış süreleri EVAR grubunda sırasıyla 1.9 gün ve 0.7 gün iken, cerrahi grupta sırasıyla 10.9 gün ve 7.2 gün idi. Her iki grupta da teknik başarı ve erken dönem açıklık oranı %100 idi. Endovasküler stent greft yöntemi grubunda işlem ve hastane içi mortalite oranı %0 iken, cerrahi grupta bir hasta (%10) ameliyat sonrası 56. günde YBÜ’de solunum yetmezliği nedeni ile kaybedildi.

Sonuç: Çalışmamızın sonucunda literatüre uygun olarak, iliyak arter anevrizmalarının tedavisinde EVAR’ın cerrahiye göre daha düşük morbidite ve mortalite ile uygulanabilir bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.

Keywords : Anevrizma; endovasküler; iliyak arter; izole
Viewed : 16821
Downloaded : 2385