ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Derin ven trombozu profilaksisinde diz altı ve uyluk boyu antiemboli çorapların etkisi
Elif Dirimeşe1, Meryem Yavuz2, Erkan Kısmalı3, Burak Turna4
1Department of Surgical Nursing, Kafkas University Kars School of Health Sciences, Kars, Turkey
2Department of Surgical Nursing, Ege University School of Nursing, İzmir, Turkey
3Department of Radiology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
4Department of Urology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7582
Amaç:Bu çalışmada antiemboli çorap uzunluğunun ameliyat sonrası derin ven trombozunu önlemeye etkisi değerlendirildi.

Çalışma planı: Radikal prostatektomi ve üriner diversiyon yapılan 44 erkek hasta örneklemi oluşturdu. Randomize edilen hastalar diz altı çorap grubu (n=22; ort. yaş 61.7±9.1), uyluk boyu çorap grubu (n=22; ort. yaş 62.1±7.0 yıl) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Verilerin toplanmasında Hasta Tanılama Formu, Derin Ven Trombozu Semptom Formu ve Alt Ekstremite Derin Venöz Sistemin Renkli Doppler Ultrasonografi Sonuçları kullanıldı. İstatistiksel analizler ki-kare testi, Student t-test ve Mann-Whitney U analizi kullanılarak gerçekleştirildi.

Bulgular: Diz altı çorap grubunda ameliyat süresi 174.3±68.6 dk., antiemboli çorap kullanım süresi 6.1±1.3 gün iken, uyluk boyu çorap grubunda ameliyat süresi 177.4±72.9 dk., antiemboli çorap kullanım süresi 6.2±1.4 gün idi. Taburcu olmadan önce yapılan alt ekstremite renkli Doppler ultrasonografi sonucunda her iki grupta yer alan hastaların hiçbirinde derin ven trombozu saptanmadı. Derin ven trombozu ile ilişkili olabilen semptomlar ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası değerlendirildiğinde, çok az sayıda hastada yaşandığı, ancak hiçbirinde derin ven trombozu tanısının doğrulanmadığı görüldü.

Sonuç: Çalışma bulgularımız ameliyat sonrası derin ven trombozunu önlemede diz altı ve uyluk boyu antiemboli çorapları arasında bir fark olmadığını göstermektedir. Ancak kullanım kolaylığı ve hasta konforu nedeniyle, olası komplikasyonların önüne geçmek için diz altı elastik basınçlı çorabın ameliyat sonrası kullanımı önerilmektedir.

Keywords : Anti-emboli çorabı; derin ven trombozu; venöz tromboemboli
Viewed : 14206
Downloaded : 2798