ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler stent greft uygulamaları: Orta ve uzun dönem sonuçlar
Şadan Yavuz1, Ersan Özbudak1, Sevtap Gümüştaş2, Muhip Kanko1, Ercüment Çiftçi2, Turan Berki1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7027
Amaç: Bu çalışmada abdominal aort patolojilerinin tedavisine yönelik uygulamış olduğumuz endovasküler girişimlerin altı yıllık orta ve uzun dönem sonuçları tartışıldı.

Çalışma planı: Nisan 2006 - Haziran 2012 tarihleri arasında kliniğimizde 72 hastaya (51 erkek, 21 kadın; ort. yaş 69.6 yıl; dağılım 49-83 yıl) uygulanan endovasküler stent-greft implantasyonları retrospektif olarak incelendi. İnfrarenal abdominal aortta hastaların anevrizma çap ortalaması 66.2 mm iken, iliyak arterlerdeki ortalama anevrizma çapı 63.9 mm olarak hesaplandı. Elli altı hasta elektif olarak, 16 hasta acil olarak işleme alındı. Anevrizmaların anatomik dağılımında 61’i infrarenal ve aortoiliyak anevrizma, 11’i izole iliyak arter anevrizması olarak bildirildi. Hastaların ortalama hastanede kalış süresi 5.2 gün (dağılım, 1-32 gün) idi. Ortalama takip süresi 33.3 ay (dağılım, 4-64 ay) idi.

Bulgular: Acil girişim yapılan hastalardan 10’u abdominal aorta, altısı iliyak arterlere yapıldı. Ameliyat esnasında komplikasyon olarak greftin bir bacağında tıkanıklık gelişen üç hastaya çapraz femoral baypas uygulandı. İki hastaya işlem sırasında, bir hastaya da işlem sonrasında embolektomi yapıldı. Ameliyat sırası 16 hastada, ameliyat sonrası takiplerde dokuz hastada kaçak gelişti. Ameliyat sonrası komplikasyon olarak iki hastada greft migrasyonu, dört hastada anevrizma çap artışı, iki hastada endovasküler girişim sonrası greft distalinde iliyak anevrizma nüksü saptandı. Hastane içi mortalite toplam dokuz hastada (%12.5) gözlenirken, 30 günlük mortalite üç hastada (%4.1) gözlendi.

Sonuç: Orta ve uzun dönem sonuçlara bakılarak, endovasküler aort tamirinin geleneksel cerrahi tedavinin yerini alması için henüz erken olduğunu söyleyebiliriz.

Keywords : Aort anevrizması; kaçak; endovasküler; stent greft
Viewed : 13517
Downloaded : 3107