ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İnoperabl bacak iskemisinin tedavisinde kaskad filtrasyon tekniğinin etkinliği
Sinan Demirtaş1, Celal Yavuz1, Ahmet Çalışkan1, Oğuz Karahan1, Ahmet Hakan Vural2, Ahmet Fatih Özyazıcıoğlu2
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakır, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7409
Amaç: Bu çalışmada amputasyona aday periferik vasküler hastalığı olan kişilerde kaskad filtrasyon tekniğinin etkinliği araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışmaya 12 hasta (9 erkek, 3 kadın; ort yaş 62.4±7.2 yıl; dağılım 45-75 yıl) dahil edildi. Bu işlemin etkinliğini değerlendirmek için 1, 4. ve 7. seanslardan önce ve sonra serum albümin, fibrinojen, immünoglobulin M, alfa-2 makroglobulin, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol, fibronektin, von Willebrand faktör düzeyleri, kan viskozitesi ve transkütanöz oksijen satürasyonu (tcPO2) ölçüldü.

Bulgular: İstatistiksel olarak tcPO2 değerlerinde anlamlı olmayan bir artış ve viskozitede anlamlı bir azalma belirlendi (p=0.019). Başlangıç değerlerine kıyasla protokol sonunda fibronektin, von Willebrand faktör ve viskozite seviyeleri anlamlı derecede azaldı. On hastanın yedisinde çeşitli derecelerde iyileşme kaydedildi. Protokol tamamlandıktan sonra, üç hastada amputasyon başlangıçta planlanandan çok daha distal seviyeden yapıldı.

Sonuç: Kaskad filtrasyonu, yüksek maliyetine rağmen, amputasyonu önleyen veya sınırlayan etkili bir tedavi seçeneği gibi görünmektedir.

Keywords : Kaskad filtrasyonu; hemoreoterapi; iskemik bacak; periferik arter hastalığı; reoferez
Viewed : 13475
Downloaded : 1983