ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
N-asetilsisteinin koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası nörokognitif fonksiyonlara etkisi
Canan Ünlü1, Nihan Yapıcı2, Filiz İzgi Coşkun2, Türkan Kudsioğlu2, Cihan Ünlü3, Zuhal Aykaç2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6802
Amaç: Bu çalışmada koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi sonrasında ameliyat sırası uygulanan N-asetilsisteinin (NAC) nörokognitif fonksiyonlar üzerindeki etkisi değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya KABG planlanan ve ASA sınıf II-III olan toplam 100 hasta (83 erkek, 17 kadın; ort. yaş 55.5±9.1 yıl; dağılım 30-70 yıl) alındı. Hastalar, kontrol grubu (n=50) ve NAC grubu (n=50) olarak iki gruba ayrıldı. Nörokognitif fonksiyonların değerlendirilmesinde ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası üçüncü ve beşinci günde, mini mental test, Wechsler bellek ölçeği, sayı menzil testi, verbal akıcılık testi, Stroop renk-kelime testi ve iz sürme testi kullanıldı.

Bulgular: İki grup arasında demografik özellikler ve ameliyat verileri bakımından fark saptanmadı. Ameliyat sonrası nörokognitif fonksiyon test skorları NAC grubunda, kontrol grubuna kıyasla yüksek idi. Kontrol grubunda bazı testlerde ameliyat sonrası skor azalması gözlendi.

Sonuç: N-asetilsisteinin birçok organ sisteminde olduğu gibi, santral sinir sistemi üzerinde de koruyucu etkileri olduğu kanısındayız.

Keywords : Koroner arter baypas greft cerrahisi; N-asetilsistein; nörokognitif fonksiyon testi
Viewed : 10431
Downloaded : 2244