ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kardiyak cerrahi yapılan hastaların ameliyat öncesi verilen aydınlatılmış onam hakkındaki görüş ve önerilerinin belirlenmesi
Aysel Ertem1, Ayla Yava2, Ufuk Demirkılıç1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7388
Amaç: Bu çalışmada kardiyak cerrahi yapılan hastaların ameliyat öncesi dönemde kendilerine verilen aydınlatılmış onam hakkındaki görüş ve önerileri belirlendi.

Çalışma planı: Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışma, Ocak 2012 - Mayıs 2012 tarihleri arasında Kalp Damar Cerrahisi (KDC) Anabilim Dalı ameliyat sonrası bölümünde yürütüldü. Çalışmanın örneklemini planlı kardiyak cerrahi yapılan 92 hasta oluşturdu. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Form-1 (hastaların sosyo- demografik ve tıbbi bilgilerini içeren) ve Form-2 (hastaların aydınlatılmış onam hakkındaki görüş, önerilerini ve verilen bilgilendirmeyi içeren) kullanıldı. Sayımla belirlenen değişkenler için sayı (n) ve yüzde (%), ölçümle belirlenen değişkenler için ise ortalama ortalama ± standart sapma, kategorik değişkenlerin istatistiksel karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular: Çalışmanın yapıldığı KDC kliniğinde hastaların çoğunluğuna aydınlatılmış onam kapsamında gerekli bilgilerin verildiği ve olumlu sonuçların benzer çalışma sonuçlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Sonuç: Bilgilendirme ve aydınlatılmış onam bir hasta hakkı olarak değerlendirildiğinde ve sağlık personelinin sorumluluğunda olduğu düşünüldüğünde, aydınlatılmış onam konusunda yapılan bilgilendirmede profesyonel ve tutarlı iletişimin sağlanması açısından, aydınlatılmış onam konusunda yapılandırılmış bir ekiple bilgilendirmenin yapılmasının hastalar açısından olumlu olacağı kanısındayız.

Keywords : Savunuculuk; onay; aydınlatılmış onam; ekip çalışması
Viewed : 15693
Downloaded : 5301