ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sleeve karinal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon: Malign tümörlerin karinal invazyonunun cerrahi endikasyonu ve sonuçları
Adnan Sayar1, Necati Çıtak1, Songül Büyükkale1, Muzaffer Metin1, Mehmet Zeki Günlüoğlu1, Serda Kanbur1, Adalet Demir1, Levent Dalar2, Mehmet Akif Özgül2, Filiz Koşar2, Saadettin Çıkrıkçıoğlu2, Atilla Gürses1
1Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7161
Amaç: Bu çalışmada karinal invazyon nedeni ile karinal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon uyguladığımız malign tümörlü hastaların klinik sonuçları incelendi.

Çalışma planı: Ocak 2002 - Mayıs 2011 tarihleri arasında karinal invazyon nedeni ile karinal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon uygulanan malign tümörlü 19 hasta (18 erkek, 1 kadın; ort. yaş 54.8±10.0 yıl; dağılım 29-73 yıl) ameliyat tekniği, komplikasyon, ameliyat endikasyonları ve uzun dönem takipleri açısından incelendi. Trakea ve bronş rezeksiyonu sonrası, sol ana bronş, ameliyat sahasına alınan steril spiralli entübasyon tüpü ile entübe edildi.

Bulgular: İkisi ikinci primer olmak üzere, 14 hastada küçük hücreli dışı akciğer karsinomu (KHDAK), üç hastada adenoid kistik karsinom vardı. On hastaya karinal sleeve pnömonektomi (ikisi tamamlayıcı olmak üzere), sekiz hastaya lobektomi ile kombine karina rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu ve bir hastaya izole karina rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu sağ posterolateral torakotomi ile uygulandı. Adenoid kistik karsinom nedeni ile ameliyat edilen iki hasta dışında tüm hastalarda komplet rezeksiyon yapıldı (komplet rezeksiyon oranı: %89.4). Cerrahi mortalite ve morbidite oranı sırası ile %10.5 (n=2) ve %26.3 (n=5) idi. Mortalite oranı açısından rezeksiyon tipleri arasında fark yok iken, karinal sleeve pnömonektomi uygulanan hastalarda, diğer hastalara kıyasla, daha fazla komplikasyon (%40’a kıyasla %11.1) geliştiği saptandı. Ortalama 45.4±37.6 ay (medyan 34 ay) takip edilen hastaların üç yıllık sağkalımı %72.9 idi.

Sonuç: Karinal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, seçilmiş hastalarda kabul edilebilir mortalite, morbidite ve iyi uzun dönem takip sonuçları ile güvenle uygulanabilir.

Keywords : Karinal invazyon; rekonstrüksiyon; sleeve karinal rezeksiyon; cerrahi
Viewed : 10400
Downloaded : 2196