ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Adenokarsinom ve skuamöz hücreli karsinomlu distal özofagus kanserinde transtorasik özofajektomi sonuçlarının karşılaştırılması
Atilla Eroğlu1, Yener Aydın1, Ömer Yılmaz2, Ali Bilal Ulaş1
1Department of Thoracic Surgery, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Department of Gastroenterology, Medical Faculty of Atatürk University, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7209
Amaç: Bu çalışmada transtorasik özofajektomi uygulanan distal özofagus yerleşimli adenokarsinom (ADK) ve skuamöz hücreli karsinomlu (SHK) olguların sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 1999 ve Temmuz 2010 tarihleri arasında transtorasik özofajektomi uygulanan distal özofagus yerleşimli 22 ADK (12 kadın, 10 erkek; ort. yaş 61.5±11.2 yıl; dağılım 40-79 yıl) ve 48 SHK olgusu (28 kadın, 20 erkek; ort. yaş 56.8±12.1 yıl; dağılım 28-83 yıl) retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Adenokarsinom ve SHK’de en sık görülen semptomlar disfaji ve kilo kaybı (sırasıyla %90.9, %40.9 ve %93.8, 37.5%) idi. Adenokarsinomlu altı olguda (%27.3), SHK’li 18 olguda (%37.5) sigara içme öyküsü vardı. Ameliyat sonrası komplikasyon ADK’li dört olguda (%18.2) ve SHK’li 21 olguda (%43.8) gelişti (p=0.033). Ameliyat sırası ölüm ADK’li olgularda gözlenmez iken, SHK’li üç olgu (%6.3) ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Medyan sağkalım ADK’de 34.3 ay, SHK’de 30.5 ay idi. Beş yıllık sağkalım ADK’de %33.3, SHK’de %17.1 idi (p=0.55).

Sonuç: Bu çalışmada ameliyat sonrası komplikasyon oranının SHK’de ADK’lı olgulara göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu, ancak uzun dönem sağkalımda istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü. Distalde yerleşmiş özofagus kanserli olgularda transtorasik özofajektomi güvenli bir tedavi yöntemi olarak görülmektedir.

Keywords : Özofagus kanseri; histoloji; transtorasik özofajektomi
Viewed : 10111
Downloaded : 1729