ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kimyasal plörodez: Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzmanı bakışı ile
Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Gülşen Saraç, Banu Salepçi
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6777
Amaç: Bu çalışmada ülkemizin farklı kliniklerinde çalışan Göğüs hastalıkları uzmanları (GHU) ve Göğüs cerrahisi uzmanlarının (GCU) kimyasal plörodez konusundaki klinik yaklaşımları belirlendi.

Çalışma planı: Kimyasal plörodeze ilişkin 18 soru içeren web tabanlı ankete katılım için hazırlanan davet mektubu, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ve Türk Toraks Derneği ve Göğüs Cerrahisi uzmanlarının elektronik posta grupları aracılığı ile GHU ve GCU’lara iletildi. Altmış dokuz GHU ve 56 GCU olmak üzere toplam 126 hekim anketi yanıtladı. Bir hekim ise branşını bildirmedi.

Bulgular: Ankete katılanların yıllık plörodez sayısı 3441 (ort. 30.5±44.4), en fazla kullanılan ajanlar talk pudra, bleomisin, tetrasiklin ve talk solüsyon (sırası ile, %78.5, %30, %24.8, %24) idi. Göğüs cerrahisi uzmanlarının ve GHU’nun yıllık ortalama plörodez sayıları 45.9±51.8 ve 13.1±23.1 olarak hesaplandı (p<0.001). Göğüs cerrahisi uzmanlarının %40’ı, GHU’nun %12.7’si ilk atak sırasında plörodez yaptıklarını belirtti (p<0.001). Göğüs hastalıkları uzmanlarının %9.2’si, GCU’nun ise %60.7’si yöntem olarak torakoskopik plörodez seçeneğini işaretledi (p<0.001). Başarısız plörodez durumunda aynı ajanla işlemi tekrarlamada GCU’lar lehine anlamlı bir farklılık olduğu görüldü (p<0.001). “Plörodezi hangi branş grubu yapmalıdır?” sorusuna %93.5 oranında GCU katılımcılarının, %63.4 oranında ise GHU katılımcılarının yanıtı alındı. Aynı soru branşa göre değerlendirildiğinde, GCU’nun yanıtları sırası ile %100 ve %29.1, GHU’nun ise yine sırası ile %87.7 ve %92.3 idi.

Sonuç: Çalışma bulgularımız ülkemizde plörodez konusunda GCU ve GHU’ların farklı eğilimlerinin olduğunu ve elde edilen sonuçların genel olarak literatürle uyumlu olduğunu gösterdi.

Keywords : Plevral efüzyon; plörodez; pnömotoraks; anket
Viewed : 14457
Downloaded : 4410