ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde sentinel lenf nodu haritalaması
Cumhur Murat Tulay1, Muammer Cumhur Sivrikoz1, İlknur Ak2, Öznur Dilek Çiftçi2, Emine Özlem Akçay2, Emine Dündar3
1Department of Thoracic Surgery, Faculty of Medicine of Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
2Department of Nuclear Medicine, Faculty of Medicine of Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
3Department of Pathology, Faculty of Medicine of Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6373
Amaç: Bu çalışmada klinik erken evre (evre I-II) küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastalarda ameliyat sırası sentinel lenf nodu (SLN) haritalamasının doğruluk ve uygulanabilirliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Çalışmaya tanısı patolojik olarak konulmuş 22 klinik erken evre KHDAK hastası (2 kadın, 20 erkek; ort. yaş 57.62 yıl; dağılım 45-76 yıl) dahil edildi. Torakotomi sırasında tümör ve lenf nodu istasyonları taşınabilir gama sayıcı ile incelendi. Metastatik hastalığın varlığını kanıtlamak için seri kesitlerde histolojik inceleme ve immünohistokimya kullanıldı.

Bulgular: Cerrahi öncesi fluorine-18-deoksiglukoz (FDG) poszitron emisyon tomografisi (PET)/bilgisayarlı tomografi (BT) ve mediastinoskopi sonuçlarına göre, 22 hastanın tamamı klinik evre 1A (n=7), evre 1B (n=7), evre 2A (n=7) ve evre 2B (n=1) idi. Torakotomi yapılan 22 hastadan toplam 422 lenf nodu elde edildi ve histolojik inceleme yapıldı. (ortalama 19.2±1.8, dağılım 6-37 lenf nodu). Yirmi iki hastada bulunan 22 SLN’den üçünde (%13.63) metastatik tutulum saptandı. Sentinel lenf nodu saptanma oranı %81.81, doğruluk ve duyarlılık %100, yanlış negatiflik oranı ise %0 idi.

Sonuç: Küçük hücreli dışı akciğer kanser hastalarında ameliyat sırası SLN haritalaması yapılabilir ve yüksek bir doğruluk ve duyarlılığa sahiptir. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ameliyat sırası SLN haritalaması ile tümörün lenfatik drenajı ile ilgili bilgi, daha iyi bir lenfadenektomi yapma konusunda cerraha yardım eder ve gizli ve mikrometastatik hastalığın saptanmasında daha hassas patolojik ve moleküler tekniklerin kullanılmasını teşvik eder.

Keywords : Erken evre; mediastinoskopi; mediasten; küçük hücreli dışı akciğer kanseri, sentinel lenf nodu
Viewed : 9813
Downloaded : 2054