ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner parenkim hasarı yapılan tavşanlarda ankaferd blood stopper uygulamasının etkileri: Deneysel bir çalışma
Bayram Metin1, Tamer Altınok1, Esma Menevşe2, Hasan Esen3
1Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
3Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.6949
Amaç: Çalışmada pulmoner parenkim hasarı yapılan tavşanlarda, geleneksel Türk hekimliğinde hemostatik ajan olarak kullanılmış bir bitkisel ekstrakt olan Ankaferd Blood Stopper’in (ABS) kanama kontrolü, yara iyileşmesi, hava kaçağı ve plevral yapışıklık üzerindeki etkinliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Ortalama ağırlıkları 2500 gr olan 16 adet Yeni Zelanda Albino türü erkek ve dişi tavşan kullanıldı. Tavşanlar çalışma ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrıldı. Her iki grupta birer tavşan anestezi sırasında öldü. Tüm tavşanların sol alt loblarına eşit büyüklükte kama rezeksiyon yapıldı. Çalışma grubunda rezeksiyon alanına 5 puf (~1 cc) ABS sprey uygulanır iken, kontrol grubuna ek bir işlem yapılmadı. İki gruba da uygulanan tüp torakostomi, ameliyat sonrası altı saat drenaj ve hava kaçağı takibi sonrası sonlandırıldı. Ameliyat sonrası sekizinci gün tavşanlar yüksek doz anestezi ile sakrifiye edildi. Hemitorakstaki plevral enflamasyon ve fibrozis makroskopik ve mikroskopik olarak incelendi. Doku malondialdehit (MDA) ve hidroksiprolin (HPR) düzeylerinin biyokimyasal ölçümleri yapıldı.

Bulgular: Ameliyat sonrası hava kaçağı ve drenaj miktarı açısından iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (kanama miktarı p<0.05, hava kaçağı p<0.001). Çalışma grubunda makroskopik ve mikroskopik fibrozis yüksek düzeyde gözlendi (p<0.0001). Doku MDA düzeyleri bakımından iki grup karşılaştırıldığında, ABS uygulanan grupta MDA düzeyinin düştüğü görülmek ile birlikte, fark istatistiksel açıdan anlamlı değil idi.

Sonuç: Ankaferd Blood Stopper toksik etkiye yol açmadan ameliyat sonrası kanamaları ve uzamış hava kaçaklarını azaltmakta ve plevral fibrozis düzeyini artırarak plörodezde etkin rol oynamaktadır.

Keywords : Ankaferd; plörodez; ameliyat sonrası komplikasyon
Viewed : 10017
Downloaded : 2248