ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İpsilateral persistan primitif hipoglossal arter ve ön serebral arterin A1 segmentinde aplazi ile birliktelik gösteren ciddi internal karotis arter darlığının karotis arteriyel stentleme ile başarılı tedavisi: Olgu sunumu
Furuzan Numan1, Fatih Gülşen1, Oğuz Yılmaz2, Murat Cantaşdemir1, Serdar Solak1, Bingür Sönmez2
1Department of Interventional Radiology, Medical Faculty of Cerrahpaşa University, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Memorial Hospital, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.5162
Vertigo ve senkop nöbetleri geçiren ve aynı tarafta servikal internal karotis arter (İKA) darlığı olan 85 yaşında bir erkek persistan primitif hipoglossal arter (PPHA) olgusu sunuldu. Embolik koruma cihazları olmaksızın karotis arter stentleme (KAS) işlemi yapıldı. Hastanın ameliyat sonrası klinik seyri iyiydi. Ameliyat sonrası manyetik rezonans görüntülemede iskemik komplikasyon izlenmedi. Ameliyatın beşinci gününde, nörolojik semptomu olmayan hasta taburcu edildi. Bilgimiz dahilinde bu olgu, literatürdeki KAS ile tedavi edilen ve ipsilateral karotis-baziler anastomozlu ikinci İKA darlığı olgusudur. Persistan karotis-vertebrobaziler anastomozları çok nadir görülmekle birlikte, nörolojik defisitlere ve hatta ölüme yol açan iyatrojenik hasarı önlemek için iyatrojenik girişimsel radyologlar, vasküler ve kardiyovasküler cerrahlar ve nöroşirürji uzmanlarının bu nadir varyasyonun varlığını göz önünde bulundurması gereklidir. Nörovasküler patolojilerin tedavisinde tedavi seçeneklerini etkileyebilen veya işlem tekniğini değiştirebilen varyasyon ve anomaliler de göz önünde bulundurulmalıdır.
Keywords : Ön serebral arterin A1 segmentinin aplazisi; karotis arter stentleme; persistan primitif hipoglossal arter; semptomatik şiddetli internal karotis arter stenozu
Viewed : 9976
Downloaded : 2128