ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Deksmedetomidin infüzyonunun koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası renal fonksiyonlar üzerine etkileri: randomize, çift kör, placebo kontrollü bir çalışma
Deniz Göksedef1, Ozan Onur Balkanay1, Suat Nail Ömeroğlu1, Zeki Talas2, Berk Arapi1, Yerik Junusbekov1, Nevzat Cem Sayılgan3, Gökhan İpek1
1Department of Cardiovascular Surgery, İstanbul University, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Sivas Numune Hospital, Sivas, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, İstanbul University, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7645
Amaç: Bu çalışmada deksmedetomidinin koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisini takiben renal fonksiyonlar üzerindeki muhtemel etkileri araştırıldı.

Çalışma planı: 2008 Ağustos - 2009 Mayıs tarihleri arasında kliniğimizde KABG cerrahisi uygulanan ardışık 100 hasta bu çift kör ve plasebo kontrollü çalışmaya dahil edildi. Hastalar deksmedetomidin infüzyonu veya plaseboya randomize edildi. Hastaların sedasyon düzeyi, Ramsey Sedasyon Skalası kullanılarak düzenlendi. Dörtlü permütasyon blokları yöntemi kullanılarak, hastalar randomize edildi.

Bulgular: Deksmedetomidin grubunda 49, plasebo grubunda 37 hasta olmak üzere, toplam 86 hasta analize tabi tutuldu. Gruplar arasında majör ameliyat sırası ve sonrası değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu. Gruplar arasında ameliyat sonrası 1. gün kreatinin klirensi düzeyleri açısından, 110 μg/gün kesim değeri üzerinde anlamlı farklılık olduğu saptandı. Bu değişikliklerin ameliyat sonrası 5. gün kreatinin klirensi düzeylerinde olmadığı belirlendi.

Sonuç: Düşük doz deksmedetomidinin idrar çıkışı ve kan üre, kreatinin ve kreatinin klirensi gibi renal fonksiyon göstergeleri üzerinde belirgin etkisi yoktur. Ancak toplam dozdaki artışa bağlı olarak, renal fonksiyonlar üzerinde pozitif bir etkisi olabilir.

Keywords : Koroner arter baypas greft cerrahisi; deksmedetomidin; renal fonksiyon
Viewed : 11127
Downloaded : 2129