ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut derin ven trombozu sonrası yaşam kalitesi: VEINES-QOL/Sym ölçeğinin kültürel adaptasyonu, güvenirliği ve geçerliği: Türkçe versiyon çalışması
Yasemin Çırak1, Sema Savcı2, Zehra Karahan3, Ufuk Demirkılıç3
1Fatih Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir, Türkiye
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7463
Amaç: Bu çalışmada günümüzde yaygın olarak kullanılan Venöz Yetmezlikte Epidemiyolojik ve Ekonomik Çalışma-Yaşam Kalitesi Anketi’nin (VEINES-QOL/Sym) uluslararası kılavuzlara göre Türkçe uyarlaması ve kültürel adaptasyonu yapıldı ve Türkçe konuşan akut derin ven trombozlu (DVT) hastalara uygulanarak istatistiksel olarak ölçeğin geçerliği ve güvenirliği değerlendirildi.

Çalışma planı: Anketin çevirisi ve kültürel adaptasyonu yapıldı. Otuz bir akut DVT’li hastaya uygulandı. Test-tekrar test güvenirliğini değerlendirmek için ilk uygulamadan 5-7 gün sonra VEINES-QOL/Sym tekrar uygulandı. İç tutarlılık Cronbach alfa katsayısı (madde çıkarılırsa değişim dahil) ile, test-tekrar test güvenirliği ise sınıf içi korelasyon katsayısı ile değerlendirildi. Geçerlik, VEINES-QOL/Sym’in Notthingham Sağlık Profili (NHP) ve altı dakikalık yürüme testi (6DYT) mesafesi ile olan ilişkisi kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Cronbach alfa katsayısı VEINES-QOL için 0.96, VEINES-Sym için 0.94 olarak bulundu. Ölçekte sorunlu maddeler gözlenmedi. Test-tekrar test güvenirliği için sınıf içi korelasyon katsayısı VEINES-QOL ve VEINES-Sym için sırasıyla 0.984 ve 0.996 idi. VEINES-QOL/Sym ölçeğinin yüksek güvenirliğe sahip olduğu bulundu. 6DYT mesafesi ile VEINES-QOL/ Sym arasındaki ilişki araştırıldığında, VEINES-QOL ile orta düzeyde ilişki (r=0.372; p<0.05), VEINES-Sym ile mükemmel düzeyde ilişki (r=0.890; p<0.01) bulundu. Notthingham Sağlık Profili ile VEINES-QOL/Sym arasındaki ilişki araştırıldığında ise, VEINES-Sym için r değeri -0.359 (orta; p<0.05), VEINESQOL için ise -0.393 (orta; p<0.05) olarak bulundu.

Sonuç: Türkçe VEINES-QOL/Sym, Türkçe konuşan akut DVT’li hastalarda yaşam kalitesini ve semptomları ölçmede güvenilir, geçerli ve anlaşılması kolay bir ölçektir.

Keywords : Derin ven trombozu; yaşam kalitesi; güvenirlik; geçerlik
Viewed : 14211
Downloaded : 4510