ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Barnason etkililik beklenti ölçeği kardiyak cerrahi versiyonunun Türkiye için geçerlik ve güvenirliği
Sevcan Avcı, Azize Karahan
Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7520
Amaç: Bu çalışmada Barnason etkililik beklenti ölçeği (BEBÖ) kardiyak cerrahi versiyonunun, Türk toplumu için güvenirliği ve geçerliliği araştırıldı.

Çalışma planı: Çalışma İç Anadolu Bölgesinde bir ilde Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinde, koroner arter baypas greft (KABG) ameliyatı olan 120 hasta (95 erkek, 25 kadın; ort. yaş 60.1; dağılım 34-81 yıl) ile yapıldı. Hastaların tanımlayıcı özelliklerini belirlemeye yönelik BEES kardiyak cerrahi versiyonu ve bir anket kullanıldı. Ölçek ve anket hastalara dört hafta sonra tekrar uygulandı.

Bulgular: Ölçek, dil geçerliği sağlandıktan sonra, uzman görüşüne sunuldu ve kapsam geçerlik indeksi 0.85 olarak hesaplandı. Yapılan analizler ölçeğin orijinalinden farklı olarak beş faktör içerdiğini, toplanarak bir ölçek toplam puanı elde edilmesi için uygun olduğunu ve ölçeğin hiçbir maddesinin çıkarılmasına gerek olmadığını gösterdi. Ölçeğin tüm maddeleri için test -tekrar test puanları arasında korelasyon bulunmaktadır (r=0.818; p=0.000). Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayısı (Cronbach-a) 0.837 ve alt ölçekleri için 0.75-0.79 arasında hesaplandı.

Sonuç: Çalışma bulgularımız, BEBÖ kardiyak cerrahi versiyonunun Türk toplumu için güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğunu göstermektedir.

Keywords : Koroner arter baypas greft cerrahisi; öz etkililik yeterlik ölçeği; öz etkililik; geçerlik ve güvenilirlik
Viewed : 13242
Downloaded : 2858