ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Bypass Sonrasında Desmopresin (DDAVP) ve Traneksamik Asidin Hemostatik Etkileri
Erkan KURALAY, Ufuk DEMİRKILIÇ, Ertuğrul ÖZAL, Bilgehan Savaş ÖZ, Faruk CİNGÖZ, Ahmet T. YILMAZ, Harun TATAR
Gülhane Askeri Tıp Akademisi KalpDamar Cerrahisi Kliniği
Desmopressinin endotel hücrelerinden fibrinolitik ajan salınımını geçici olarak arttırması sonucunda, açık kalp cerrahisi sonrasında hemostatik etkisi kaybolmaktadır. Bu etkisi bir antifibrinolitik ajan olan Traneksamik asit ile nötralize edildiğinde desmopresinin koroner bypass sonrası kanama ve transfüzyon ihtiyacına olan etkisini araştırdık.

1997 Ocak- 1998 Ocak tarihleri arasında elektif koroner bypass uygulanan hastalarda her biri 20 hasta içeren üç grup oluşturuldu. Grup I'deki hastalara kardiyopulmoner bypass (KPB) sonrası plasebo, Grup II'de KPB sonrasında protaminden sonra desmopressin (0.3 (mg/kg), Grup IV'de desmopressin (0.3 mg /kg)+traneksamik asit (10 mg/kg) verildi. Hastaların tümünde sol internal mammarian arter (LIMA) kullanıldı. Postoperatif dönemde gruplarda aPTT, Trombosit sayısı, Fibrinojen, Fibrin yıkım ürünleri (FDP) değerleri ve kanama miktarı ve/veya transfüzyon ihtiyacı takip edildi.

Fibrinolitik aktivitenin göstergesi olan FDP Grup II'de en yüksek 21±2 mg /ml, Grup I ve III ise daha az miktarlarda (8±2, 15±2) bulundu (p<0.05). Kanama Miktarı grup II'de 1075±65 ml/gün iken grup I ve grup III'de 950+45, 725±25 ml/gün bulundu. Grup II'de taze tam kan, yıkanmış eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma, trombosit süspansiyonu ile transfüzyon ihtiyacı %72 iken grup I'de %68, grup III'de %48 olarak bulundu. Grup II ve Grup III arasında anlamlı bir fark saptandı (p<0.05).

İzole Desmopressin uygulanması ile artan fibrinolitik aktivite traneksamik asit ile nötralize edilebilmekte, Desmopressin+Traneksamik asit kombinasyonu ile postoperatif kanama miktarı ve transfüzyon ihtiyacı plasebodan daha düşük olmaktadır.

Keywords : desmopresin, traneksamik asit, fibrinolitik aktivite, koroner bypss, desmopressin, tranexamic acid, fibrinolytic activity, coronary bypass
Viewed : 12663
Downloaded : 3277