ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İzole kapak cerrahisi uygulanan hastalarda vücut kütle indeksinin mortalite ve morbidite üzerine etkileri
Özcan Gür1, Selami Gürkan1, Demet Özkaramanlı Gür3, Volkan Yüksel2, Serhat Hüseyin2, Şahin İşcan2, Suat Canbaz2, Turan Ege2
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
3Department of Cardiology, Tekirdag State Hospital, Tekirdağ, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.8327
Amaç: Bu çalışmada izole kapak cerrahisi yapılan olgularda vücut kütle indeksinin (VKİ) mortalite ve morbidite üzerine olan etkileri incelendi.

Çalışma planı: Kliniğimizde Ocak 2004 - Aralık 2012 tarihleri arasında izole kapak cerrahisi yapılan ve ileriye dönük tıbbi kayıtları tutulan 196 hastanın (115 erkek, 81 kadın; ort. yaş 62.0 yıl; dağılım 28-81 yıl) kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar VKİ değerlerine göre üç gruba ayrıldı. Buna göre grup 1, VKİ <25 kg/m2 olan hastalardan oluşurken, grup 2 V Kİ ≥25 ile <30 kg/m2 olan kilolu hastalar ve grup 3 VKİ ≥30 kg/m2 olan hastalardan oluşuyordu. Obezite ≥30 kg/m2 VKİ olarak tanımlandı. Gruplar kanama, solunum, böbrek, nörolojik ve sternum komplikasyonları dahil olmak üzere morbidite parametreleri ve hastane mortalitesi açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Artan VKİ, diyabet prevalansı ve bronkodilatör kullanımında artış ile ilişkili bulundu. Ameliyat sonrası verilere göre ekstübasyon süresi, ameliyat sonrası böbrek fonksiyonları, inme veya geçici iskemik atak gibi nörolojik komplikasyonlar, yoğun bakımda ve hastanede yatış süreleri açısından üç grup arasında anlamlı bir fark yoktu. Grup 3’teki obez hastalarda reentübasyon (p=0.011) ve ameliyat sonrası bronkodilatör gereksinimi (p=0.034) gibi solunum komplikasyonları ile sternum ayrılması ve sternum enfeksiyonlarının (p=0.0.23) ve hastane içi mortalitenin (p=0.021) artmış olduğu tespit edildi. Kanama komplikasyonları grup 1’de daha fazla idi (p=0.004).

Sonuç: Çalışma bulgularımız, izole kapak cerrahisi uygulanan hastalarda obezitenin 30 günlük mortalite ile solunum komplikasyonları ve sternum komplikasyonları gibi bazı morbidite parametrelerini artırdığını göstermektedir.

Keywords : Vücut kütle indeksi; izole kapak cerrahisi; morbidite; mortalite
Viewed : 7033
Downloaded : 1645