ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hemodiyaliz vasküler erişim için bazilik ven yüzeyelleştirilmesi
Volkan Yüksel1, Ümit Halıcı2, Serhat Hüseyin1, Orkut Güçlü1, Suat Canbaz1, Turan Ege1, Hasan Sunar1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Samsun Training and Research Hospital, Samsun, Turkey
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.8175
Amaç: Bu çalışmada, brakiyobazilik arteriyovenöz fistül oluşturulmasında bazilik ven yüzeyelleştirilmesi tekniğinin sonuçları tartışıldı ve deneyimlerimiz sunuldu.

Çalışma planı: Ocak 2006 - Ocak 2012 tarihleri arasında kliniğimizde bazilik ven yüzeyelleştirilmesi ameliyatı yapılan 170 hasta (74 erkek, 96 kadın; ort. yaş 60.7±9.1 yıl; dağılım 31-83 yıl) çalışmaya alındı. Ameliyat öncesi dönemde tüm hastalara Doppler ultrasonografi uygulandı. Hastaların demografik verileri, matürasyon zamanı ve komplikasyonlar kaydedildi. Ortalama takip süresi 12 ay idi.

Bulgular: Ameliyat için dominant olmayan üst ekstremite tercih edildi. Ameliyat olan 170 hastanın 166’sı (%97.6), hemodiyalize girdi. Ortalama matürasyon zamanı 61 gün idi. İki hastada (%1.2) ameliyat sonrası dönemde masif kanama gelişti. Sekiz hastada (%4.7) erken ameliyat sonrası dönemde yara enfeksiyonu gözlendi. En sık primer başarısızlık nedeni tromboz olup, 48 hastada (%28.2) gözlendi. Birinci yılda fistüllerin primer ve sekonder açıklık oranı sırasıyla %77 ve %82 idi.

Sonuç: Bazilik ven yüzeyelleştirilmesi ile oluşturulan arteriyovenöz fistüller kronik hemodiyaliz hastalarında, makul ameliyat sonrası komplikasyon oranı ile tatminkar sonuçlar sunmaktadır.

Keywords : Arteriyovenöz fistül; bazilik ven; ameliyat sonrası komplikasyon
Viewed : 10941
Downloaded : 3994